Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Zbroji razlomke:


Video 1

Zadatak 1.: Zbroji razlomke:

Primjer 2.: Oduzmi razlomke:


Video 2

Zadatak 2.: Oduzmi razlomke:

Primjer 3.: Izračunaj:


Video 3

Zadatak 3.: Izračunaj:

Primjer 4.: Razlomak $$ \frac{9}{20} $$ oduzmi od zbroja razlomaka $$ \frac{7}{20} $$ i $$ \frac{13}{20} $$.

Primjer 5.: Razliku razlomaka $$ \frac{23}{16} $$ i $$ \frac{15}{16} $$ dodaj njihovom zbroju.


Video 4

Zadatak 4.: Razliku razlomaka $$ \frac{19}{15} $$ i $$ \frac{11}{15} $$ oduzmi od razlomka $$ \frac{23}{15} $$.

Zadatak 5.: Zbroju razlomaka $$ \frac{21}{7} $$ i $$ \frac{13}{7} $$ dodaj njihovu razliku.

Primjer 6.: Stranice trokuta ABC imaju duljine 6$$ \frac{1}{4} $$cm, 3$$ \frac{3}{4} $$cm i 5 cm. Izračunaj opseg tog trokuta.


Video 6

Zadatak 6.: Stranice trokuta ABC imaju duljine 5$$ \frac{2}{5} $$cm, 6 cm i 3$$ \frac{3}{5} $$cm. Koliki je opseg tog trokuta?

Primjer 7.: Bazen se puni kroz dvije cijevi, a prazni kroz treću. Za jedan sat voda iz prve cijevi napuni $$ \frac{9}{20} $$ bazena, a voda iz druge $$ \frac{7}{20} $$ bazena. Istovremeno treća cijev isprazni $$ \frac{11}{20} $$ bazena. Koliki je dio bazena napunjen vodom nakon jednog sata ako je na početku bio prazan? Koliko će sati trajati punjenje bazena?


Video 7

Zadatak 7.: Je li istinita sljedeća izjava:

,, Na dopunsku nastavu iz matematike redovito dolazi $$ \frac{16}{25} $$ učenika, a broj učenika koji ne dolaze je za $$ \frac{7}{25} $$ manji od broja onih koji redovito dolaze.“

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnikaRazlomci jednakih nazivnika zbrajaju se tako da im se brojnici zbroje, a nazivnik ostane isti. Dakle, za proizvoljna dva razlomka $$ \frac{a}{b} $$ i $$ \frac{c}{b} $$ vrijedi:

$$ \frac{a}{b} $$ + $$ \frac{c}{b} $$ = $$ \frac{a+c}{b} $$

Razlomci jednakih nazivnika oduzimaju se tako da im se brojnici oduzmu, a nazivnik ostane isti. Dakle, za proizvoljna dva razlomka $$ \frac{a}{b} $$ i $$ \frac{c}{b} $$ vrijedi:

$$ \frac{a}{b} $$ - $$ \frac{c}{b} $$ = $$ \frac{a-c}{b} $$

Napomena:

Kad zbrajamo prirodni broj i pravi razlomak, možemo samo ispustiti znak +.