Povratak na popis lekcija - matematika 5

Odredi sve djelitelje zadanih brojeva pa istakni one koji su im zajednički:


Video 1

Odredi sve djelitelje zadanih brojeva pa istakni one koji su im zajednički:

Odredi sve zajedničke djelitelje zadanih brojeva pa istakni najvećega:


Video 2

Odredi sve zajedničke djelitelje zadanih brojeva pa istakni najvećega

Odredi najveći zajednički djelitelj brojeva:


Video 3

Odredi najveći zajednički djelitelj brojeva:

Odredi najveći zajednički djelitelj brojeva:


Video 4

Odredi najveći zajednički djelitelj brojeva:

Odredi:


Video 5

Odredi:

Odredi:


Video 6

Odredi:

Dvije daske iste širine treba razrezati na jednake dijelove za izradu polica. Kolika je najveća moguća duljina tih dijelova i koliki je njihov broj ako su duljine dasaka 375 cm i 450 cm.


Video 7

Prostoriju duljine 575 cm i širine 325 cm treba popločati keramičkim pločicama kvadratnog oblika. Koliku najveću duljinu može imati stranica pločice tako da se niti jedna ne treba rezati? Koliko takvih pločica treba nabaviti?

Koliko se voćnih salata može pripremiti od 18 jabuka, 30 kivija i 24 banane tako da u svakoj bude isti broj jabuka, kivija i banana. Od koliko jabuka, kivija i banana je pripremljena svaka voćna salata.


Video 8

Gospođa Latica je 96 žutih, 56 bijelih i 136 crvenih ruža rasporedila u jednake kitice. Odredi ukupan broj kitica i broj ruža u svakoj kitici.

Broj kojim su djeljivi zadani brojevi zovemo zajedničkim djeliteljem tih brojeva.

Najveći zajednički djelitelj, D (a, b) dvaju (ili više) brojeva a  i  b je onaj najveći broj
kojim su brojevi a i b djeljivi.

Brojevi koji nemaju zajedničkog prostog djelitelja zovu se relativno prosti brojevi.
Najveći zajednički djelitelj relativno prostih brojeva je broj 1. Dakle, ako je D (a, b) = 1
onda su brojevi a i b relativno prosti brojevi.

Postupak određivanja najvećeg zajedničkog djelitelja:
Oba broja usporedno rastavljamo na proste faktore, dijeleći ih sa zajedničkim djeliteljima.
Kada više nema zajedničkih djelitelja, pomnožimo sve pronađene zajedničke djelitelje.