Povratak na popis lekcija - matematika 5

Napiši u obliku razlomka:


Video 1

Napiši u obliku razlomka:

Nacrtani kvadrati podijeljeni su na jednake dijelove. Pomoću razlomka napiši ispod svakog kvadrata koliki je njegov dio obojan:


Video 2

Nacrtani kvadrati podijeljeni su na jednake dijelove. Pomoću razlomka napiši ispod svakog kvadrata koliki je njegov dio obojan:

Napiši pomoću razlomka koliki je dio svakog pojedinog pravokutnika obojan:


Video 3

Napiši pomoću razlomka koliki je dio svakog pojedinog pravokutnika obojan:

Krugovi su podijeljeni na jednake dijelove. Pomoću razlomka zapiši iznad kruga koliki je njegov dio obojan, a ispod kruga koliki dio nije obojan:


Video 4

Krugovi su podijeljeni na jednake dijelove. Pomoću razlomka zapiši iznad kruga koliki je njegov dio obojan, a ispod kruga koliki dio nije obojan:

U svakom pojedinom pravokutniku oboji dio koji je naznačen razlomkom. Koji dio pojedinog pravokutnika nije obojan?


Video 5

U svakom pojedinom pravokutniku oboji dio koji je naznačen razlomkom. Koji dio pojedinog pravokutnika nije obojan?

Zapiši navedene količnike u obliku razlomka:


Video 6

Zapiši navedene količnike u obliku razlomka:

Navedene razlomke zapiši kao količnike:


Video 7

Navedene razlomke zapiši kao količnike:

Koji su od sljedećih razlomaka prirodni brojevi:


Video 8

Koji su od sljedećih razlomaka prirodni brojevi:

Izračunaj:


Video 9

Izračunaj:

Primjer 10.: Mali odmor traje 5 minuta. Koliki je to dio punog sata, a koliki školskog sata?


Video 10

Veliki odmor traje 15 minuta. Koliki je to dio punog sata, a koliki školskog sata?

Koliki dio godine provode učenici u školi ako nastavna godina traje 10 mjeseci?

Izračunaj koliko je:


Video 12

Izračunaj koliko je:

Koju vrijednost mora imati broj x da bi vrijedila zadana jednakost:


Video 13

Koju vrijednost mora imati broj x da bi vrijedila zadana jednakost:

Brojeve 5, 1, 8, 0, 10 i 29 napiši kao razlomke s nazivnikom 2.


Video 14

Brojeve 4, 0, 9, 1, 20 i 32 napiši kao razlomke s nazivnikom 3.

Brojeve 1, 6, 9 i 18 zapiši u obliku razlomka s brojnikom 36.


Video 15

Brojeve 3, 8, 12 i 36 zapiši u obliku razlomka s brojnikom 72.

Uvođenje razlomaka

Ako su a i b prirodni brojevi, onda broj $$ \frac{a}{b} $$ nazivamo razlomkom.

Broj a je brojnik, a broj b je nazivnik razlomka $$ \frac{a}{b} $$.

Razlomak je broj kojim izražavamo dio neke cjeline.
Brojnik (broj iznad razlomačke crte) je dio razlomka koji određuje koliko smo jednakih dijelova cjeline uzeli u obzir.
Nazivnik (broj ispod razlomačke crte) određuje broj jednakih dijelova na koje je cjelina podijeljena.

OPREZ:

Moramo paziti da cjelinu dijelimo na jednake dijelove:

upamti1

Razlomak $$ \frac{a}{b} $$ jest količnik brojeva a i b:

$$ \frac{a}{b} $$ = a : b, a $$a \epsilon N_{0}$$ , $$b \epsilon N$$.
$$ \frac{0}{a} $$ = 0, jer je 0 : a = 0, $$ \frac{a}{a} $$ = 1 , za svaki $$a \epsilon N$$.


Razlomak je jednak broju 1 ako su mu jednaki brojnik i nazivnik.

OPREZ:

upamti2

Svaki prirodni broj možemo napisati kao razlomak s nazivnikom 1:

a = $$ \frac{a}{1} $$ , za svaki $$a \epsilon N$$.


Ako je brojnik razlomka višekratnik njegovog nazivnika, odnosno ako je nazivnik razlomka djelitelj njegovog brojnika, onda je taj razlomak prirodni broj.