Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1. Odredi sve dvoznamenkaste prirodne brojeve kojima je znamenka jedinica 3, a znamenka desetica parna znamenka.

Primjer 2.: Napiši sve neparne prirodne brojeve koji se od broja 253 razlikuju samo u znamenki jedinica.

Primjer 3.: Odredi sve dvoznamenkaste prirodne brojeve koji se mogu zapisati pomoću znamenaka 2, 0 i 7.

Primjer 4.: Zadani su brojevi: 709 512, 1 384, 618 i 20 701.
a) Odredi zbroj znamenaka zadanih brojeva;
b) Napiši brojeve koji imaju obrnuti redoslijed znamenaka.


Video 1

Odredi sve dvoznamenkaste prirodne brojeve kojima je znamenka jedinica 8, a znamenka desetica neparna znamenka.

Napiši sve parne prirodne brojeve koji se od broja 304 razlikuju samo u znamenki jedinica.

Odredi sve dvoznamenkaste prirodne brojeve koji se mogu zapisati pomoću znamenaka 3, 8 i 0.

Zadani su brojevi: 31 462, 587, 2 495 i 800 971.
a) Odredi zbroj znamenaka zadanih brojeva,
b) Napiši brojeve koji imaju obrnuti redoslijed znamenaka.

Primjer 5.: Zadani su brojevi: 58 004, 4 085, 536 i 815 063.
a) Troznamenkastom broju zamjeni znamenke desetica i stotica, četveroznamenkastom broju desetica i tisućica, peteroznamenkastom jedinica i stotica, a šesteroznamenkastom znamenke tisućica i stotisućica.
b) Koji su od tako nastalih brojeva parni, a koji neparni ?

Primjer 6.: Izračunaj razliku zbroja svih neparnih i zbroja svih parnih prirodnih brojeva većih od 20 i manjih od 30.


Video 5

Zadani su brojevi: 74 609, 6 023, 714 i 437 085.
a) Troznamenkastom broju zamjeni znamenke desetica i jedinica, četveroznamenkastom broju jedinica i stotica, peteroznamenkastom stotica i desettisućica, a šesteroznamenkastom znamenke jedinica i stotisućica;
b) Koji su od tako nastalih brojeva parni, a koji neparni?

Izračunaj razliku zbroja svih neparnih i zbroja svih parnih prirodnih brojeva većih od 40 i manjih od 50.

Primjer 7.: Zadan je broj 750 998. Koji se broj dobije ako se zadani broj poveća za 2. Koliko se zadanom broju promijenilo znamenaka ?

Primjer 8.: Odredi najmanji i najveći prirodni broj kojeg možemo zapisati pomoću znamenaka 1, 0, 5 i 4 ako svaku znamenku koristimo samo jedanput. Koji je od tih brojeva paran, a koji neparan ?

Primjer 9.: Odredi koliko ima dvoznamenkastih, a koliko četveroznamenkastih prirodnih brojeva.


Video 7

Zadan je broj 479 995. Koji se broj dobije ako se zadani broj poveća za 5? Koliko se zadanom broju promijenilo znamenaka?

Odredi najmanji i najveći prirodni broj koji se može zapisati pomoću znamenaka 3, 0, 7 i 2 ako se svaka znamenka koristi samo jedanput. Koji je od tih brojeva paran, a koji neparan?

Odredi koliko ima znamenaka, a koliko troznamenkastih prirodnih brojeva.

Popuni kvadratiće znamenkama tako da dobiveni jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi budu neparni, a troznamenkasti parni. Svi dobiveni brojevi moraju biti prirodni i međusobno različiti:


Video 10

Popuni kvadratiće znamenkama tako da dobiveni jednoznamenkasti i troznamenkasti brojevi budu parni, a dvoznamenkasti neparni. Svi dobiveni brojevi moraju biti prirodni i međusobno različiti:

Parnim je brojevima znamenka jedinica 0, 2, 4, 6 ili 8.
Neparnim je brojevima znamenka jedinica 1, 3, 5, 7 ili 9.

Neposredni prethodnik je broj koji je za jedan manji od zadanog broja.
Neposredni sljedbenik je broj koji je za jedan veći od zadanog broja.

Pravilo o zaokruživanju brojeva:

(A) Ako je znamenka koju zanemarujemo manja od 5, početni dio broja ne mijenjamo, a ostale znamenke koje slijede pretvaramo u nule;
(B) Ako je znamenka koju zanemarujemo veća ili jednaka 5, znamenku koja joj prethodi povećavamo za 1, a ostale znamenke koje slijede pretvaramo u nule.