Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Zadane su točke A, B, C, D i pravac p. Zadanim točkama odredi osnosimetrične točke s obzirom na pravac p:

Video 1

Primjer 2.: Zadanoj dužini nacrtaj osnosimetričnu dužinu s obzirom na pravac p:

Video 2

Primjer 3.: Zadanoj dužini nacrtaj osnosimetričnu dužinu s obzirom na pravac p:

Video 3

Primjer 4.: Zadanoj dužini nacrtaj osnosimetričnu dužinu s obzirom na pravac p:

Video 4

Primjer 5.: Zadanoj dužini nacrtaj osnosimetričnu dužinu s obzirom na pravac p:

Video 5

Primjer 6.: Zadanom trokutu nacrtaj osnosimetrični trokut s obzirom na pravac p:

Video 6

Primjer 7.: Zadanom trokutu nacrtaj osnosimetrični trokut s obzirom na pravac p:

Video 7

Primjer 8.: Zadanom paralelogramu ABCD nacrtaj osnosimetričan paralelogram s obzirom na pravac p:

Video 8

Osnosimetrični likoviAko je pravac s simetrala dužine $$\overline{AB}$$, kažemo da su točke A i B osnosimetrične točke u odnosu na pravac s. Točka A osnosimetrična je slika točke B, a točka B osnosimetrična slika točke A. Pravac s je os simetrije.


os1


os2
Geometrijski lik ( skup točaka ravnine ) je osnosimetričan s obzirom na neki pravac ako se osnom simetrijom s obzirom na taj pravac preslikava na samog sebe. Taj je pravac os simetrije zadanog lika.Krug je osnosimetričan s obzirom na svaki pravac koji prolazi njegovim središtem.
Krug ima
beskonačno mnogo osi simetrija.


Dužina ima dvije osi simetrije. To su njezina simetrala i pravac kojemu pripada.


Pravokutnik ima dvije osi simetrije. To su simetrale njegovih nasuprotnih stranica.


Kvadrat ima četiri osi simetrije. To su simetrale njegovih stranica i pravci kojima pripadaju dijagonale kvadrata.


Romb ima dvije osi simetrije. To su pravci kojima pripadaju njegove dijagonale.


Jednakokračni trokut ima jednu os simetrije. To je simetrala njegove osnovice.


Jednakostranični trokut ima tri osi simetrije. To su simetrale njegovih stranica.