Povratak na popis lekcija - matematika 5

Koji su od sljedećih razlomaka pravi, a koji nepravi:


Video 1

Koji su od sljedećih razlomaka pravi, a koji nepravi:

Koji je od zadanih razlomaka veći od broja 1, koji je manji, a koji jednak broju 1:


Video 2

Koji je od zadanih razlomaka veći od broja 1, koji je manji, a koji jednak broju 1:

Navedeni zbroj zapiši u obliku mješovitog broja:


Video 3

Navedeni zbroj zapiši u obliku mješovitog broja:

Zapiši zadane mješovite brojeve u obliku razlomka:


Video 4

Zapiši zadane mješovite brojeve u obliku razlomka:

Zadane razlomke zapiši u obliku mješovitog broja:


Video 5

Zadane razlomke zapiši u obliku mješovitog broja:

Razlomke $$ \frac{17}{5} $$ , $$ \frac{11}{2} $$ , $$ \frac{7}{12} $$ , $$ \frac{38}{9} $$ , $$ \frac{13}{8} $$ , $$ \frac{18}{7} $$ i smjesti između istaknutih brojeva skupa N0:


Video 6

Razlomke $$ \frac{27}{8} $$ , $$ \frac{14}{5} $$ , $$ \frac{11}{2} $$ , $$ \frac{13}{15} $$ , $$ \frac{9}{7} $$ , $$ \frac{29}{6} $$ i smjesti između istaknutih brojeva skupa N0:

Mješoviti brojevi

Pravi razlomak je razlomak kojemu je brojnik manji od nazivnika.

Pravi je razlomak manji od 1:

$$ \frac{a}{b} $$< 1 , ako je a < b.

Prividni razlomak je razlomak kojemu je brojnik višekratnik nazivnika.

Prividni razlomak je prirodni broj.

Razlomak je jednak broju 1 ako su mu brojnik i nazivnik jednaki:

$$ \frac{a}{b} $$ = 1 , ako je a = b.

Nepravi razlomak je razlomak kojemu je brojnik veći od nazivnika.
Nepravi je razlomak veći od 1:

$$ \frac{a}{b} $$ > 1, ako je a > b.

Mješoviti broj je broj zapisan pomoću prirodnog broja i pravog razlomka.
Mješoviti broj je zapis nepravog razlomka u obliku zbroja prirodnog broja i pravog razlomka:

n + $$ \frac{a}{b} $$ = n$$ \frac{a}{b} $$ = $$ \frac{n \cdot b+a}{b} $$

Nepravi razlomak $$ \frac{a}{b} $$ pretvaramo u mješoviti broj tako da brojnik a podijelimo nazivnikom b. Nepotpuni količnik n je prirodni broj mješovitog broja, ostatak dijeljenja m je brojnik pravog razlomka, a njegov nazivnik je nazivnik b nepravog razlomka $$ \frac{a}{b} $$:

upamti3

OPREZ:

Mješoviti broj je zbroj, a ne umnožak prirodnog broja i pravog razlomka:

upamti4