Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1. Odredi sve brojeve djeljive s 10 koji su veći od 280 i manji od 332.

Primjer 2. Odredi pet najvećih dvoznamenkastih brojeva koji su djeljivi brojem 5.

Primjer 3. Odredi sve prirodne brojeve n djeljive brojem 2 za koje vrijedi produžena nejednakost 96 ≤ n < 106.


Video 1

Odredi sve brojeve djeljive s 10 koji su veći od 987 i manji od 1 040.

Odredi pet najmanjih troznamenkastih brojeva koji su djeljivi brojem 5.

Odredi sve prirodne brojeve n djeljive brojem 2 za koje vrijedi produžena nejednakost 204 ≥ n > 194.

Primjer 4. Koji su zadani brojevi djeljivi s 2, a nisu s 5:
70, 104, 97, 356, 65, 1 010, 223 i 3 425?

Primjer 5. Odredi najmanji četveroznamenkasti broj koji:

a) je djeljiv i s 2, a nije s 5 ;
b) nije djeljiv s 2, a je s 5 ;
c) nije djeljiv ni s 2 ni s 5 ;
d) je djeljiv i s 2 i s 5 ;
e) je djeljiv s 10.

Video 4

Koji su od zadanih brojeva djeljivi s 5, a nisu s 2:
60, 206, 89, 338, 45, 2 020, 446 i 1 135?

Odredi najveći troznamenkasti broj koji:

a) je djeljiv i s 2 i s 5,
b) nije djeljiv s 2, a je s 5,
c) je djeljiv s 2, a nije s 5,
d) nije djeljiv ni s 2 ni s 5,
e) je djeljiv s 10.

Zadani su brojevi:
105, 1 467, 4 008, 1 305, 7 260, 303, 2 025 i 5 148.
Odredi, koristeći pravila o djeljivosti, koji su od njih djeljivi s 3, a nisu s 9.


Video 6

Zadani su brojevi:
8 046, 171, 21 060, 45, 657, 4 113, 3 042 i 528.
Odredi, koristeći pravila o djeljivosti, koji su od njih djeljivi s 9, a nisu s 2.

Primjer 7. Odredi sve brojeve 7 _56 djeljive brojem 3 koje ćeš dobiti kada na prazno mjesto upišeš jednu znamenku.

Primjer 8. Odredi sve brojeve 5 7_4 djeljive brojem 9 koje ćeš dobiti kada na prazno mjesto upišeš jednu znamenku.


Video 7

Odredi sve brojeve 3 8_6 djeljive brojem 3 koje ćeš dobiti kada na prazno mjesto upišeš jednu znamenku.

Odredi sve brojeve 8 _37 djeljive brojem 9 koje ćeš dobiti kada na prazno mjesto upišeš jednu znamenku.

Primjer 9. Odredi najveći troznamenkasti i najmanji četveroznamenkasti broj djeljiv brojem 9 kojemu su sve znamenke međusobno različite.

Primjer 10. Odredi najveći peteroznamenkasti broj djeljiv istovremeno brojevima 2, 3 i 5, a da su mu sve znamenke različite.


Video 9

Odredi najveći troznamenkasti i najmanji četveroznamenkasti broj djeljiv brojem 3 kojemu su sve znamenke različite.

Odredi najmanji peteroznamenkasti broj djeljiv istovremeno brojevima 2, 5 i 9 a da su mu sve znamenke različite.

Pravilo o djeljivosti s 10:
Broj je djeljiv brojem 10 ako mu je znamenka jedinica 0.

Pravilo o djeljivosti s 5:
Broj je djeljiv brojem 5 ako mu je znamenka jedinica 0 ili 5.

Pravilo o djeljivosti s 2:
Broj je djeljiv brojem 2 ako mu je znamenka jedinica parna znamenka ( 0,2,4,6 ili 8).

Pravilo o djeljivosti s 3:
Broj je djeljiv brojem 3 ako mu je zbroj znamenaka djeljiv s 3.

Pravilo o djeljivosti s 9:
Broj je djeljiv brojem 9 ako mu je zbroj znamenaka djeljiv s 9.
Prosti i složeni brojevi

Djeljivost s još nekim brojevima

Pravilo o djeljivosti s 6 :
Broj je djeljiv brojem 6 ako je djeljiv i s 2 i s 3.

Pravilo o djeljivosti s 15:
Broj je djeljiv brojem 15 ako je djeljiv i s 3 i s 5.

Pravilo o djeljivosti s 4:
Broj je djeljiv brojem 4 ako mu je dvoznamenkasti završetak 00 ili je taj završetak djeljiv s 4.

Pravilo o djeljivosti s 25:
Broj je djeljiv brojem 25 ako mu je dvoznamenkasti završetak 00, 50, 25 ili 75.