Povratak na popis lekcija - matematika 8

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku pravca a s obzirom na os simetrije p.

Nacrtaj osnosimetričnu sliku pravca a s obzirom na os simetrije p.

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na pravac p:

U odnosu na pravac p nacrtaj osnosimetričnu sliku kružnice k.

U odnosu na pravac p nacrtaj osnosimetričnu sliku kružnice k.

U odnosu na pravac p nacrtaj osnosimetričnu sliku kruga K.

U odnosu na pravac p nacrtaj osnosimetričnu sliku kruga K.

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog lika s obzirom na zadani pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog lika s obzirom na zadani pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog lika s obzirom na zadani pravac p:

Nacrtaj osnosimetričnu sliku zadanog lika s obzirom na zadani pravac p:


3


4


Osnosimetrična slika dužine je dužina iste duljine.

Osnosimetrična slika pravca je pravac.


Osnosimetrična slika trokuta je njemu sukladan trokut.


Osnosimetrična slika kružnice je kružnica istog radijusa.

Osnosimetrična slika kruga je krug istog radijusa.Osna simetrija čuva međusobne udaljenosti točaka.Osnosimetrični likovi:


Geometrijski lik ( skup točaka ravnine ) je osnosimetričan s obzirom na neki pravac
ako se osnom simetrijom s obzirom na taj pravac preslikava na samog sebe. Taj je
pravac os simetrije zadanog lika.