Povratak na popis lekcija - matematika 8

Primjer 1.: Izračunaj oplošje stošca ako je duljina promjera njegove baze 3 dm, a duljina visine 2 dm.

Zadatak 1.: Izračunaj oplošje stošca ako je radijus njegove baze 2.5 m, a duljina visine 6 m.

Primjer 2.: Površina plašta uspravnog stošca iznosi 260π cm2. Izračunaj obujam tog stošca ako je radijus njegove baze 1 dm.

Zadatak 2.: Površina plašta uspravnog stošca iznosi 125π cm2. Izračunaj obujam tog stošca ako je duljina promjera njegove baze 2 dm.

Primjer 3.: Baza uspravnog stošca ima površinu 4π dm2, a plašt površinu 5π dm2. Izračunaj površinu osnog presjeka tog stošca.

Zadatak 3.: Baza uspravnog stošca ima površinu 9π m2, a plašt površinu 15π m2. Izračunaj površinu osnog presjeka tog stošca.

Primjer 4.: Površina osnog presjeka jednakostraničnog stošca iznosi $$ 256\sqrt{3} $$cm2. Izračunaj oplošje tog stošca.

Zadatak 4.: Površina osnog presjeka jednakostraničnog stošca iznosi $$ 63\sqrt{3} $$dm2. Izračunaj oplošje tog stošca.

Oplošje i obujam stošca



stozac1


Stožac je uspravan ako je os stošca okomita na ravninu baze.

Visina uspravnog stošca je dužina kojoj je prva krajnja točka vrh stošca, a druga je središte njegove baze.



Osni presjek stošca:


Osni presjek stošca jest presjek stošca ravninom koja sadrži os stošca (koja je okomita na ravninu baze).

Osni presjek uspravnog stošca je jednakokračan trokut kojemu je osnovica promjer baze stošca, a kraci su dvije izvodnice stošca.


Ako je duljina izvodnice stošca jednaka duljini promjera njegove baze, kažemo da je stožac jednakostraničan.
Osni presjek jednakostraničnog stošca je jednakostraničan trokut.


Opseg osnog presjeka:


$$P_{op}= \frac{2 \cdot r \cdot h}{2} =r \cdot h$$

$$P_{op}= \frac{2 \cdot r \cdot \sqrt{4 \cdot s^{2}-\left(2 \cdot r\right)^{2}} }{4} =r \cdot \sqrt{s^{2}-r^{2}} $$


Opseg osnog presjeka:


$$o_{op}=2 \cdot r+2 \cdot s$$, $$s^{2}=r^{2}+h^{2}$$





Oplošje i obujam stošca:


Oplošje stošca je zbroj površina svih ploha koje ga omeđuju. Oplošje stošca je površina njegove mreže.
Mreža stošca se sastoji od jednog kruga (baza ili osnovka stošca) i kružnog isječka kojemu je polumjer izvodnica stošca (plašt stošca). Duljina kružnog luka koji omeđuje plašt stošca jednaka je opsegu baze stošca.


stozac2

Oplošje stošca:


$$O=B+P$$

$$O=r^{2} \cdot \pi +r \cdot \pi \cdot s=r\pi \cdot \left(r+s\right)$$


Obujam (volumen) stošca jest veličina prostora kojeg taj stožac zauzima.

Obujam stošca jednak je trećini umnoška površine baze i duljine visine stošca.


Obujam stošca:


$$V= \frac{1}{3} \cdot B \cdot h$$

$$V= \frac{1}{3} \cdot r^{2} \cdot \pi \cdot h$$