Povratak na popis lekcija - matematika 8

Primjer 1.: Izračunaj oplošje kvadra ako su duljine njegovih bridova 8 cm, 5 cm i 10 cm.


Zadatak 1.: Izračunaj oplošje kvadra ako su duljine njegovih bridova 9 cm, 6 cm i 12 cm.


Primjer 2.: Duljine dvaju bridova kvadra iznose 4.5 cm i 6.8 cm, a duljina prostorne dijagonale 8.5 cm. Izračunaj oplošje kvadra.


Zadatak 2.: Duljine dvaju bridova kvadra iznose 6 cm i 4.5 cm, a duljina prostorne dijagonale 19.5 cm. Izračunaj oplošje kvadra.


Primjer 3.: Izračunaj obujam kvadra ako su duljine njegovih bridova 25 cm, 8 dm i 0.4 m.


Zadatak 3.: Izračunaj obujam kvadra ako su duljine njegovih bridova 16 cm, 5 dm i 0.2 m.


Primjer 4.: Obujam kvadra iznosi 56 cm3, a duljine dvaju njegovih bridova su 28 mm i 0.5 dm. Izračunaj oplošje.


Zadatak 4.: Obujam kvadra iznosi 220.8 cm3, a duljine dvaju njegovih bridova su 46 mm i 0.8 dm. Izračunaj oplošje.


Oplošje i obujam kvadraKvadar je geometrijsko tijelo omeđeno s tri para međusobno sukladnih pravokutnika pa je njegovo oplošje jednako zbroju površina tih pravokutnika.


Oplošje kvadra:


$$O=2 \cdot \left(a \cdot b+a \cdot c+b \cdot c\right)$$


Obujam kvadra je veličina prostora kojeg taj kvadar zauzima.


Obujam kvadra:


Obujam kvadra jednak je umnošku duljina triju njegovih bridova iz istog vrha:


$$V=a \cdot b \cdot c$$