Povratak na popis lekcija - matematika 8

Izračunaj vrijednost kvadratne funkcije f(x)=$$ \frac{3}{2} $$x2 za zadanu vrijednost argumenta x:

Izračunaj vrijednost kvadratne funkcije f(x)=$$ \frac{4}{3} $$x2 za zadanu vrijednost argumenta x:

Zadana je kvadratna funkcija f(x)=2x2-1. Odredi: f(-1), f(0.75) i f(0.5).

Zadana je kvadratna funkcija f(x)=0.75x2+0.5. Odredi: f(-$$ \frac{2}{3} $$), f($$ \frac{5}{6} $$) i f(2).

Zadana je kvadratna funkcija f(x) = -$$ \frac{1}{2} $$x2+1. Koji je od brojeva f(-2) i f(1) veći?

Zadana je kvadratna funkcija f(x) = -$$ \frac{3}{4} $$x2-1. Koji je od brojeva f(2) i f(-4) manji?

Koje od točaka: pripadaju grafu funkcije f (x) = x2 – 2 , a koje ne pripadaju?

Koje od točaka: A (-1.5, 0), B (3, 1.8), C (1$$ \frac{1}{4} $$, $$ \frac{1}{6} $$) i D ($$ \frac{1}{2} $$, $$ \frac{8}{15} $$) pripadaju grafu funkcije f (x) = -$$ \frac{4}{15} $$x2 + $$ \frac{3}{5} $$, a koje ne pripadaju?

Odredi vrijednost argumenta x za koju će vrijednost funkcije f (x) = $$ \frac{1}{3} $$ x2 – 5 biti – 2 .

Odredi vrijednost argumenta x za koju će vrijednost funkcije f (x) = 0.4x2 + 2 biti 5.6 .

Odredi apscisu točke P (x , – 2) i ordinatu točke T (– 1.5 , y) tako da pripadaju grafu funkcije f (x) = 4x2 – 3 .

Odredi apscisu točke R (x , 3) i ordinatu točke S ($$ \frac{1}{6} $$ , y) tako da pripadaju grafu funkcije f (x) = 9x2 – 1 .

U kojim točkama graf funkcije f (x) = $$ \frac{4}{5} $$x2 – 5 siječe apscisnu os?

U kojim točkama graf funkcije f (x) = $$ \frac{1}{2} $$x2 – 8 siječe apscisnu os?

Odredi koeficijente a i c funkcije f (x) = ax2 + c ako je f (– 2) = – 1 i f (1) = 0.5. Pripada li točka M (– 0.5 , 1) grafu te funkcije?

Odredi koeficijente a i c funkcije f (x) = ax2 + c ako je f (– 1) = – 0.5 i f (1.5) = -3. Pripada li točka N ( 0.5 , -1) grafu te funkcije?

Izračunaj vrijednost funkcije f(x)=2$$ \sqrt{x} $$ za zadane vrijednosti argumenta x:

Izračunaj vrijednost funkcije f(x)=-3$$ \sqrt{x} $$ za zadane vrijednosti argumenta x:

Koje od zadanih točaka: A (4, 1.5), B (64, 9), c ($$ \frac{16}{9} $$, 1) i D (1.44, 0.09) pripadaju grafu funkcije f(x)=$$ \frac{3}{4} $$·$$ \sqrt{x} $$, a koje ne pripadaju?

Koje od zadanih točaka: A (4, 1), B ($$ \frac{1}{9} $$, -$$ \frac{1}{6} $$) pripadaju grafu funkcije f(x)=$$ \frac{1}{2} $$·$$ \sqrt{x} $$, a koje ne pripadaju?

Odredi apscisu točke A (x , 0.4) i ordinatu točke B (2.25 , y) tako da pripadaju grafu funkcije f(x)=$$ \frac{2}{3} $$·$$ \sqrt{x} $$.


Odredi apscisu točke C (x , 4.5) i ordinatu točke D (7$$ \frac{1}{9} $$, y) tako da pripadaju grafu funkcije f(x)=$$ \frac{3}{4} $$·$$ \sqrt{x} $$.

Kvadratna funkcija i funkcija korjenovanjaFunkcija je ovisnost jednih veličina o drugima. Ako veličina y ovisi o veličini x po funkciji f tada pišemo y = f (x). Za x kažemo da je broj na koji primjenjujemo funkciju f i nazivamo ga argument funkcije. Za y kažemo da je pripadajuća funkcijska vrijednost argumenta x. Funkcija se najčešće zadaje formulom koja omogućuje za dani x izračunavanje pripadajuće f (x).

Funkciju f zadanu formulom f(x) = x2 nazivamo funkcija kvadriranja.

Funkcija kvadriranja je funkcija koja svakom realnom broju x pridružuje njegov kvadrat x2.

Svaku funkciju f zadanu formulom $$f\left(x\right)=ax^{2}+bx+c$$ , $$a \neq 0$$ nazivamo kvadratna funkcija.

Grafovi kvadratnih funkcija jesu krivulje koje nazivamo parabole.

Funkciju f zadanu formulom f (x) = a$$ \sqrt{x} $$, a $$ \neq $$0 nazivamo funkcija korjenovanja.

Funkcija korjenovanja je funkcija koja svakom realnom broju x, x $$ \ge $$ 0 pridružuje nenegativan realni broj $$ \sqrt{x} $$

Graf funkcije korjenovanja jest polovina parabole kojoj je os simetrije apscisna os.