Povratak na popis lekcija - matematika 8

Izračunaj duljinu visine jednakostraničnog trokuta ako je duljina stranice:

Izračunaj duljinu visine jednakostraničnog trokuta ako je duljina stranice:

Izračunaj duljinu visine jednakostraničnog trokuta ako je duljina stranice:

Izračunaj duljinu visine jednakostraničnog trokuta ako je duljina stranice:

Izračunaj duljinu visine jednakostraničnog trokuta ako je njegov opseg:

Izračunaj duljinu visine jednakostraničnog trokuta ako je njegov opseg:

Izračunaj površinu jednakostraničnog trokuta ako je duljina njegove stranice:

Izračunaj površinu jednakostraničnog trokuta ako je duljina njegove stranice:

Izračunaj opseg i duljinu visine jednakostraničnog trokuta ako je njegova površina:

Izračunaj opseg i duljinu visine jednakostraničnog trokuta ako je njegova površina:

U pravokutnom trokutu ABC (s pravim kutom kod vrha C) kut kod vrha B ima veličinu 30º. Kateta nasuprot tom kutu ima duljinu 12 cm. Koristeći zadani trokut provjeri tvrdnju: Zbroj površina jednakostraničnih trokuta nad katetama jednak je površini jednakostraničnog trokuta nad hipotenuzom.

U pravokutnom trokutu ABC (s pravim kutom kod vrha C) kut kod vrha B ima veličinu 60º. Hipotenuza tog trokuta ima duljinu 40 cm. Koristeći zadani trokut provjeri tvrdnju: Zbroj površina jednakostraničnih trokuta nad katetama jednak je površini jednakostraničnog trokuta nad hipotenuzom.

Izračunaj opseg i površinu zadanog trokuta:

Izračunaj opseg i površinu zadanog trokuta:

Izračunaj površinu zadanog trokuta:

Izračunaj površinu zadanog trokuta: