Povratak na popis lekcija - matematika 8

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na točku O:


Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadane dužine s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku pravca p s obzirom na točku O:


Nacrtaj centralnosimetričnu sliku pravca p s obzirom na točku O:

S obzirom na točku O nacrtaj centralnosimetričnu sliku kružnice k:


S obzirom na točku O nacrtaj centralnosimetričnu sliku kružnice k:

S obzirom na točku O nacrtaj centralnosimetričnu sliku kruga K:

S obzirom na točku O nacrtaj centralnosimetričnu sliku kruga K:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog trokuta s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog lika s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog lika s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog lika s obzirom na točku O:

Nacrtaj centralnosimetričnu sliku zadanog lika s obzirom na točku O:

1

2

Centralnosimetrična slika dužine je s njom usporedna dužina iste duljine.

Centralnosimetrična slika pravca je s njime usporedan pravac.


Centralnosimetrična slika kružnice je kružnica istog radijusa.

Centralnosimetrična slika kruga je krug istog radijusa.


Centralnosimetrična slika trokuta je njemu sukladan trokut, s tim da su pridružene
stranice tih dvaju trokuta međusobno usporedne.Centralna simetrija čuva međusobne udaljenosti točaka.Centralnosimetrični likovi:


Geometrijski lik ( skup točaka ravnine ) je centralnosimetričan s obzirom na neku točku
ako se centralnom simetrijom s obzirom na tu točku preslikava na samog sebe. Ta je
točka središte ili centar simetrije zadanog lika.

Ako je lik centralnosimetričan, onda ima samo jedno središte simetrije.