Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Tvorba riječi

Moraš znati!
Tvorba riječi je...
jezična pojava u kojoj od jedne ili više riječi nastaje nova riječ.


Pravila, načine i sredstva oblikovanja novih riječi proučava jezikoslovna disciplina koju nazivamo... tvorba riječi ili rječotvorje.


Riječi koje imaju značenjsku vezu i zajednički niz glasova nazivamo...                                                                                                  porodicom riječi.


Korijen riječi je... najmanji zajednički dio srodnih riječi koji čuva njihovu značenjsku jezgru.

korijen riječi porodica riječi
pis pismo, pisati, napisati, ispisati, pismonoša, zapisati
gled gledati, pogledati, gledatelj, gledan, pregledan
glas glasno, glasnoća, poluglasno, glasati, odglasati
skok skočiti,poskočiti, naskočiti, odskočiti, skakati
vika vikati, viče, poviče, zaviče

Glasovni sastav korijena riječi nije uvijek isti jer se u korijenu... mogu događati glasovne promjene  : sibilarizacija, palatalizacija, jotacija,
                                                                       nepostojano a i dr.

a) majka — majcisibilarizacija
b) vika — viče,povičepalatalizacija
c) grana — granjejotacija
d) momak — momakanepostojano a
e) voziti — vožnjajednačenje po mjestu tvorbe

Mijenjanje samoglasnika u korijenu nazivamo... prijevoj. Npr.    skok — skakati
                                                                                                           točiti — istakati

Pazi!
U porodicu riječi ne ulaze riječi koje... slučajno imaju iste nizove glasova, a nisu značenjski povezane.

Primjeri:
                veslo — veselo
                nosnositi
                voda — uvod
                more — umor


U porodicu riječi ne ulaze ni one riječi koje imaju...
ista ili slična značenja, ali nemaju isti korijen.

Primjeri:
                pisac — književnik
                tužno — žalosno
                sretno — veselo

     pas - pseći - pasmina - psetar
     more - morski - mornar - umor
     kap - kapati - kapljica - kapelan     Korijen riječi
     Srodnica
     Jezgra     Jotacija
     Sibilarizacija
     Palatalizacija     Točno      Netočno