Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Riječi u kojima se smjenjuju glasovi ije/je/i/e
Moraš znati!
Hrvatski je jezik nastao iz praslavenskoga jezika.
Praslavenski je... izumrli jezik kojemu je najsličniji
zabilježeni jezik – staroslavenski jezik.

U staroslavenskom je jeziku postojao glas... jat.
U starim hrvatskim pismima za glas -jat je postojao jedan znak-slovo.
Pisao se kao... ě, takozvano rogato e.
Na mjestu staroslavenskoga jata danas se nalaze različiti glasovi i glasovni skupovi:
                                                                           dvoglasnik ie (pravopisno ije), je, e, i.

Umjesto staroslavenskoga jata danas se koriste... njegovi različiti odrazi.
Osnovno je načelo da je u dugome slogu ije, a u kratkome je.IJE/JE/E/I u hrvatskome književnom jeziku
smjenjuju se prema sljedećim pravilima:1) U dugom slogu dvoglasnik įe piše se kao -ije.
           bijel; dijete; lijek; vijest; snijeg; zvijer

2) U kratkom slogu izgovara se i piše -je.
           djeca,; sjedokos; cvjetić; dospjeti; sjeći

3) Ako se kratko -je nađe iza r, -j se može (ali ne mora) izgubiti.
           brježuljak - brjegovi ili brežuljak - bregovi
           drjemuckati ili dremuckati


4) Ispred o kojim je zamijeneno l, umjesto ije/je dolazi i.
           volio; živio; htio


Do smjenjivanja ije/je/e/i dolazi... promjenom oblika riječi i tvorbom novih riječi
                                                 (tj. dolazi do duljenja ili kraćenja sloga u osnovi riječi).

a) u imenicama srednjeg roda:
          dijete – djeteta
          brijeg – brjegovi
          snijeg – snjegovi

b) u komparativu i superlativu pridjeva:
          lijep – ljepši, najljepši
          bijel – bjelji, najbjelji

c) U G mn. Imenica ž.r. s nepostojanim a:
          pripovijetka – pripovjedaka
          popijevka – popjevaka

d) u izvedenicama na –ota, -oća, -ina, -ovit:
          lijep-ljepota
          bijel-bjelina
          bijes-bjesnoća

e) u izvedenicama:
          pripovijedati – pripovjedač
          griješiti – pogrješka, greška
          mlijeko – mljekar

f) u složenicama:
          zvijer – zvjerokradica
          bijes – bjesomučan

g) u preoblici svršenih glagola u nesvršene:
          dodijeliti – dodjeljivati
          riješiti – rješavati
          obavijestiti – obavještavati

IJE prelazi u E:

a) u izvedenicama
vrijeme – vremena, vremenski
naprijed – napredak, napredovati
privrijediti – privreda, privrednik
upotrijebiti – upotreba, upotrebljavati


IJE,JE prelazi u I:

          vidjeti – vidio
          živjeti – živioKraćenje -ije u -je izaziva... jotaciju.
Primjeri:
              lijep - ljepši, ljepota
              snijeg - snjegovi      D te
      Zv zda
      Oc njivati
      M njač
      Razr diti
      R dak
      Cv tanje
      Cv ćari
      Sn ži      Zbirna imenica od korijen —
      Ljevoruk čovjek —
      Koji nije čest —
      Naprava za lijevanje —      Mesto —
      Svetovi —
      Povest —
      Zasedati —
      Doneo —
      Video —      Zamjeriti —
      Zasjesti —
      Namjestiti —      Skupocijen —
      Korjenčić —
      Popijevka —
      Tjelo —