Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Izricanje pogodbe, mogućnosti i želje u složenim rečenicama
Moraš znati!
U pogodbenim rečenicama glavna surečenica izriče radnju, a zavisna...
izriče uvjet za ostvarenje te radnje.

          Da ti nisam odala njezinu tajnu, / ne bismo se posvađale.
          zavisna surečenica                           glavna surečenica
          uvjet za ostvarenje radnje                    radnja

          Kad bih imala vremena, / došla bih do tebe.
          zavisna surečenica         glavna surečenica
          uvjet za ostvarenje radnje     radnja

          Da sam znala da imaš problema, / pomogla bih ti.
          zavisna surečenica                      glavna surečenica
          uvjet za ostvarenje radnje               radnja
U pogodbenim rečenicama često se koristi kondicional.

Kondicionalom se može izreći: a) mogućnost: Mogli bismo zaplivati.
                                                                        Rekla bih ti nešto.
                                                 b) želja:          Pročitala bih ovu knjigu.
                                                                        Malo bi odspavali.
Pogodbene rečenice mogu izricati:
                                                      a) pravu pogodbu (stvarnu pogodbu)
                                                      b) moguću pogodbu
                                                      c) nestvarnu pogodbu

Pogodbena rečenica odgovara na pitanja:   – pod kojim uvjetom?
                                                                – u kom slučaju?
Najčešći veznici u pogodbenim rečenicama su: kad, li, ako, da

a) prava pogodba za koju vrijedi načelo... da će se sadržaj glavne surečenice ostvariti ako
se prvo ostvari sadržaj zavisne surečenice.
Primjeri:
          Ako budem imao sve petice, upisat ću se u gimnaziju.
          Dobijem li sličicu broj 23, popunit ću album.
          Ukoliko ne počistim sobu, mama će se ljutiti.
          Ako pita za mene, nisam tu!


Najčešći veznici za pravu pogodbu su: ako, ukoliko
li (samo uz prezent i futur drugi)

b) moguća pogodba (moguće ostvarenje sadržaja i glavne i zavisne rečenice)

U takvim pogodbenim rečenicama mogućnost i želja izriču se... kondicionalom.

     Primjeri:

     Kad bi drveće hodalo, šume bi se razilazile na sve strane.

     KONDICIONAL — bi hodalo, bi se razilazile

     Kad bih dobio glavni zgoditak na lutriji, cijeli bih razred vodio na maturalac.
     KONDICIONAL — bih dobio, bih vodio

     Da se mene pita, ne bi se učile pogodbene rečenice.
     KONDICIONAL — ne bi se učile

     Da sam ptica, letio bih svijetom.
     KONDICIONAL — letio bih

Najčešći veznik u rečenicama s mogućom pogodbom je kad.Pazi!
Ako je radnja glavne surečenice izrečena futurom I., radnja zavisne surečenice ne može biti izrečena futurom I. nego futurom II. ili prezentom.


Primjeri:

               Ako ćemo ići na more, bit će to u kolovozu.
NETOČNO
               Ako budemo išli na more, bit će to u kolovozu. TOČNO
               Ako odemo na more, bit će to u kolovozu. TOČNO


c) nestvarna pogodba - zavisna rečenica izriče uvjet ostvarenja glavne,
                                      ali i to da je ... taj uvjet samo željen (neostvaren ili neostvariv)Primjeri:
               Uspio bih da sam prije doznao.
               Zagrlio bih cijeli svijet da imam dovoljno dugačke ruke.
Najčešći veznik u nestvarnoj pogodbi je veznik da.
1. Napiši pitanje na koje odgovara zavisna surečenica:

     

     Pod kojim uvjetom?
     U kom slučaju?
     S kojom namjerom?

     

     Pod kojim uvjetom?
     U kom slučaju?
     S kojom namjerom?

     

     Pod kojim uvjetom?
     U kom slučaju?
     S kojom namjerom?

     

     Pod kojim uvjetom?
     U kom slučaju?
     S kojom namjerom?

     Što bi se dogodilo   kad bi svi pošli za svojim snom?

     Počneš li ti sada graditi svoje kule u oblacima,   zanemarit ćeš dužnost.

     Mnogi će oko tebe biti nesretni   ako ne budeš dobar.

     Da sam ja na tvome mjestu,   pričekao bih još koju godinu.

3. Ispravno spoji glavnu surečenicu i pogodbenu surečenicu
    koristeći ponuđene veznike:


     

     kad
     da
     ti

     

     li
     ako
     da

     

     li
     ako
     da

     

     kad
     li
     ako