Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Trošilo je uređaj u kojem se električna energija pretvara u druge oblike energije. U žaruljici, na primjer, dolazi do pretvorbe električne energije u svjetlosnu i toplinsku. U strujnome krugu trošila se mogu spajati serijski i paralelno.

Spajanje trošila jedno za drugim u nizu naziva se serijski spoj.

Kod serijskog spoja žaruljica, dodavanjem nove žaruljice, sve žaruljice svijetle slabije (POKUS 1), a kada jedna od žaruljica pregori strujni krug je otvoren i njime ne teče električna struja i niti jedna žaruljica ne svijetli. Žaruljice su ovisne jedna o drugoj.

Izravno spajanje trošila jedno na drugo naziva se paralelni spoj.

Kod paralelnog spoja sve žaruljice svijetle punim sjajem (POKUS 2), a kada jedna žaruljica pregori ostale žaruljice svijetle jer je otvoren samo jedan dio strujnoga kruga. Žaruljice nisu ovisne jedna o drugoj.

U različitim spojevima žaruljice različito svijetle iz čega možemo zaključiti da kroz njih ne teče jednaka električna struja, odnosno nisu dobile jednake količine električne energije iz izvora. U njima se ne pretvara jednaka količina električne energije u svjetlosnu i toplinsku energiju.

U kućanstvu su sva trošila spojena paralelno i kada jedno trošilo isključimo - ostala trošila rade.
  • serijski spoj - trošila zavise jedno o drugomu, a struja koja teče kroz njih je slabija
  • paralelni spoj - trošila ne zavise jedno o drugom, a struja koja kroz njih teče je jača

Kako su spojene žaruljice na slici?
3z

serijski
paralelno

Koje žaruljice neće svijetliti ako sklopku 1 otvorimo?
strujni krug

A
C
A, B, C

Koje žaruljice neće svijetliti ako žaruljica broj 3 pregori?
3z2

1 i 5
2 i 4
niti jedna

U kojem se spoju trošila više električne energije pretvara u druge oblike?

serijskom
paralelnom
jednako

Želimo li postići puni sjaj dvije žaruljice spojiti ćemo ih u strujni krug:

paralelno
serijski
bez izvora