Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Električnim strujnim krugom teče električna struja i prenosi električnu energiju od izvora do trošila. Električnu struju koja teče električnim vodovima ne možemo vidjeti, ali možemo ju prepoznati po njezinom djelovanju.

Kada kroz tanku metalnu žicu teče električna struja, žica se zagrije. To je toplinsko djelovanje električne struje. Metali koji se jako zagrijavaju kada kroz njih teče električna struja nazivaju se električni otpornici. U njima se velika količina električne energije pretvara u toplinsku energiju.

Toplinsko djelovanje je opasno ako kroz vodove poteče jaka struja, pri čemu se oni zagriju i užare, što može izazvati požar. Kao zaštita od pregrijavanja vodova koristi se osigurač kroz koji prolazi tanka metalna nit (POKUS 1) koja se prolaskom jake struje zagrije i pukne te prekine strujni krug.

Ako se prolaskom električne struje kroz tanku žicu, žica toliko zagrije da se užari (POKUS 2) dolazi do isijavanja svijetlosti. To je svjetlosno djelovanje električne struje koje se koristi u žaruljama. Žica kojom u balonu žarulje prolazi električna struja naziva se žarna nit i izrađena je od volframa koji ima visoko talište, te se ne rastali. Prvu električnu žarulju izradio je Edison, a žarna nit te žarulje bila je od bambusa. Zasluge za žarulje sa volframovom žarnom niti pripadaju našem znanstveniku Franji Hanamanu. Žarulje sa žarnom niti nisu ekonomične jer se veliki dio električne energije pretvara u toplinsku energiju. Puno su ekonomičnije fluorescentne žarulje kod kojih električna struja prolazi kroz neki plin, koji zbog toga svijetli. U njima je toplinsko djelovanje električne struje manje izraženo.

Pri prolasku električne struje kroz elektrolite dolazi do kemijskih procesa. To je kemijsko djelovanje električne struje.
  • el.struju ne vidimo, ali ju prepoznajemo po njenom djelovanju
  • pri prolasku el.struje kroz tanku žicu, žica se zagrijava i isijava svijetlost
  • prolaskom električne struje kroz elektrolite dolazi do kemijskih procesa
Naprave koje se koriste u rasvjeti nazivaju se izvori svjetlosti i dijele se na žarulje sa žarnom niti i fluorescentne cijevi. Žarna nit žarulja sa žarnom niti izrađena je od volframa i smještena u stakleni balon ispunjen plinom koji ne podržava gorenje. Snaga ovih žarulja je od 15 W do 200 W. Korisnost im je mala, cijena niska, a traju oko 1 000 sati. Žarulje pregore zbog isparavanja volframa pri čemu se žarna nit stanji i pukne. Danas se sve više koriste halogene žarulje koje se pune jodom ili bromom koji na sebe vežu volfram koji ispari sa niti i nastali spoj se ponovo na njoj taloži.

Fluorescentne cijevi punjene su živinim parama uz dodatak nekog plemenitog plina. Ove cijevi imaju puno veću korisnost od žarulja sa žarnom niti a duži im je i vijek. Fluorescentna cijev snage 11 W daje jednaki intenzitet svjetlosti kao žarulja sa žarnom niti snage 60 W.

Kada dođe do kratkoga spoja električni osigurač:

prekine strujni krug
pojača struju kroz strujni krug
pojača toplinsko djelovanje električne struje

Svjetlosno djelovanje struje možemo pridružiti kojem uređaju?

žarulja
glačalo
električni bojler

Toplinsko djelovanje električne struje najviše je izraženo pri:

kratkom spoju
dugom spoju
prolasku struje kroz fluorescentnu žarulju

Žarna nit današnje električne žarulje izrađena je od:

volframa
bambusa
aluminija

Žarna nit u žarulji je:

električni vodič
električni izolator