Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Da bismo pokrenuli neko tijelo iz stanja mirovanja (POKUS 1) ili da bismo mu promijenili brzinu ako se giba, moramo na njega djelovati silom. To je otkrio, još u 17. stoljeću, engleski fizičar Isaac Newton.

Ako je zbroj svih sila koje djeluju na tijelo nula, tijelo ne mijenja brzinu, već se nastavlja gibati jednoliko ili mirovati, ako je mirovalo. To je zakon inercije ili 1. Newtonov zakon. Taj zakon najočitiji je u svemiru gdje nema trenja sa zrakom pa se svemirski brodovi, jednom ubrzani, do određene brzine, gibaju jednoliko sa isključenim pogonskim motorima.

Kada na tijelo djeluje sila, dolazi do promjene brzine tijela- javlja se akceleracija. Ako je sila koja djeluje na tijelo veća, biti će veća i akceleracija tijela. Osim o sili, akceleracija ovisi i o masi tijela. Ako je masa tijela veća, tijelo dobiva manju akceleraciju.

Akceleracija koju tijelo dobiva zbog djelovanja sile razmjerna je toj sili, a obrnuto razmjerna masi tijela. Akceleracija je jednaka kvocijentu sile i mase tijela:

23-1

To je temeljni zakon gibanja ili 2. Newtonov zakon.

Sila koja na tijelo djeluje, jednaka je umnošku akceleracije i mase tijela:

23-2

Pod utjecajem stalne sile, tijelo se giba jednoliko ubrzano.

Najbolji primjer jednolikog ubrzanog gibanja u prirodi je slobodni pad, koji je posljedica djelovanja sile teže. Pri slobodnom padu u zraku osim sile teže, na tijelo djeluje i sila trenja sa zrakom, koju nazivamo otpor zraka. Zbog otpora zraka, različita tijela padaju različitim brzinama. Što tijelo ima veću ploštinu, otpor zraka je veći i brzina padanja je manja (POKUS 2). Zato pero pada sporije od loptice. U vakuumu (prostoru bez zraka), nema otpora zraka pa sva tijela padaju jednako. Ako iz cijevi izvučemo zrak (POKUS 3), pero i loptica padaju jednakom brzinom.
  • gibanje tijela ovisi o sili koja na njega djeluje
  • 1. Newtonov zakon: Ako je ukupna sila na tijelo nula, ono miruje ili se giba jednoliko po pravcu.
  • 2. Newtonov zakon: Akceleracija je posljedica djelovanja sile.
  • Akceleracija je razmjerna sili a obrnuto razmjerna masi tijela:

23-1

23-2

  • slobodni pad - jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje pod utjecajem sile teže

Doznaj više

Treći Newtonov zakon govori o obostranom aspektu međudjelovanja tijela i glasi: Ako prvo tijelo djeluje na drugo tijelo nekom silom, onda i to drugo tijelo djeluje na prvo silom istog iznosa ali suprotnog smjera. Te sile nazivano silom i protusilom ili akcijom i reakcijom. Na primjer, pri hodanju, nogama guramo tlo prema nazad, a tlo zbog toga djeluje na nas silom istog iznosa ali suprotnog smjera - dakle prema naprijed i omogućava nam hodanje.

Ako je ukupna sila na tijelo nula, ono se:

giba jednoliko
giba ubrzano
giba usporeno

Jednaka sila, tijelu tri puta veće mase, dat će:

tri puta manju akceleraciju
tri puta veću akceleraciju
devet puta manju akceleraciju

Kolika sila djeluje na automobil mase 1000 kg ako on ima akceleraciju od 3 m/s2 ?

333,3 N
3000 N
2700 N

Tijelu jednake mase tri puta veća sila dat će:

tri puta veću akceleraciju
tri puta manju akceleraciju
devet puta veću akceleraciju

Uzrok akceleracije je:

vrijeme
sila
temperatura