Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Električni otpor je svojstvo vodiča da se opire prolasku struje kroz njega.

Mjereći jakosti struje kroz vodič, kada se na njegovim krajevima mijenja napon, dolazimo do spoznaje da je električni otpor vodiča stalan i ne ovisi o naponu na njegovim krajevima. To pravilo naziva se Ohmov zakon i vrijedi za sve metalne vodiče. Otpor vodiča iskazuje se kao kvocijent napona i jakosti struje:
14-1
Vodiči za koje vrijedi Ohmov zakon nazivaju se omski vodiči. Postoje i vodiči čiji otpor ovisi o naponu, a nazivaju se neomski vodiči.

Mijenjajući napon izvora (POKUS 1) mijenja se jakost struje kroz vodič, uz stalan otpor. Povećanjem napona, povećava se jakost struje, a graf koji pokazuje ovisnost jakosti struje o naponu naziva se U-I karakteristika vodiča.

Jakost struje kroz neki vodič razmjerna je naponu na njegovim krajevima a obrnuto razmjerna otporu vodiča. Jakost struje jednaka je kvocijentu napona i otpora:
14-11
Vodiči u kojima se velik dio električne energije pretvara u druge oblike energije, nazivaju se otpornici.

Otpornici se u strujni krug mogu spajati serijski i paralelno.

Pri serijskom spajanju otpornika, ukupan otpor spoja povećava se dodavanjem otpornika i jednak je zbroju otpora pojedinih otpornika:

14-2

Pri paralelnom spajanju otpornika, ukupan otpor spoja se smanjuje dodavanjem otpornika i recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti pojedinih otpornika:

14-3
  • električni otpor vodiča - ne ovisi o naponu na njegovim krajevima- iskazuje se kao kvocijent napona i struje
14-1
  • U-I karakteristika - graf ovisnosti jakosti struje o naponu

14-11

14-4

  • otpornici - vodiči u kojima se velik dio električne energije pretvara u druge oblike energije
  • ukupni otpor serijski spojenih otpornika jednak je zbroju otpora pojedinih otpornika:
14-2
  • kod paralelnog spoja otpornika recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti otpora pojedinih otpornika:
14-3
Otpor nekog vodiča je stalna veličina koja je razmjerna duljini vodiča (l), a obrnuto razmjerna površini poprečnog presjeka vodiča (S). Otpor vodiča također ovisi i o vrsti materijala, a ta osobina materijala naziva se električna otpornost i označava grčkim slovom ρ (ro).
Električni otpornekog vodiča možemo prema tome izračunati po formuli:
14-5
Ovaj izraz naziva se zakon električnog otpora.

Ako se otpor strujnog kruga poveća 3 puta jakost struje u krugu se:

poveća 3 puta
smanji 3 puta
ostane nepromijenjena

Kako se naziva spoj otpornika prikazan na slici?
14z

paralelni spoj
serijski spoj

Kolika je jakost struje koja teče kroz otpornik otpora 10 Ω, spojenog na napon od 220 V?

0,045 A
22 A
2200 A

Koliki je ukupni otpor prikazanog spoja?

14z3

5 Ω
15 Ω
0 Ω

Otpor električnog vodiča ovisi o naponu na njegovim krajevima.

točno
netočno