Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Svaki električni izvor ima dva pola- pozitivni i negativni. Pozitivni pol ima manjak elektrona a negativni pol ima višak elektrona. Priključivanjem izvora u strujni krug, negativni pol izvora djeluje na slobodne elektrone u električnom vodu odbojnom, a pozitivni pol privlačnom silom i strujnim krugom teče električna struja. Električni izvor obavlja rad na električnom naboju koji prenosi električnu energiju od izvora do trošila, gdje se ona pretvara u druge oblike energije. Kvocijent obavljenog rada izvora i naboja koji prenosi energiju naziva se električni napon i označava slovom U:

10-1

Napon izvora pokreće naboj u strujnom krugu i tako stvara električnu struju. Na isti način visinska razlika izvora i ušća rijeke pokreće vodu i stvara vodenu struju. Mjerna jedinica za napon je volt, nazvana u čast talijanskom fizičaru Volti, poznatom po otkriću elektroskopa i voltinog članka. Naprava za mjerenje napona je voltmetar (POKUS 1) koji se u strujni krug uključuje paralelno na izvor ili trošilo.

Kada je potreban veći napon u strujnom krugu izvori se spajaju serijski (POKUS 1) i ukupan napon jednak je zbroju napona pojedinih izvora.

U strujnom krugu trošila se mogu spajati serijski i paralelno. Pri serijskom spoju trošila (POKUS 2) napon izvora jednak je zbroju napona na pojedinim trošilima:

10-2
a pri paralelnom spoju (POKUS 3) napon na svakom trošilu jednak je naponu izvora
.

Napon na svakom trošilu pokazuje koliko se u njemu džula električne energije pretvorilo u druge oblike energije, prolaskom naboja od jednog kulona.
  • električni napon - kvocijent rada izvora i naboja

10-1

U - napon
W - rad
Q - naboj

  • napon se mjeri voltmetrom koji se spaja paralelno na izvor ili trošilo
  • mjerna jedinica za napon je volt - V
  • serijskim spajanjem izvora napon se u strujnom krugu povećava
  • serijski spoj trošila - napon izvora jednak je zbroju napona na svim trošilima
  • paralelni spoj trošila - napon na svakom trošilu jednak je naponu izvora
Električni napon postoji između svaka dva naelektrizirana tijela. Napon između naelektriziranih oblaka iznosi oko milijun volti, napon gradske mreže je 220 V, napon baterija je 1,5 V, 3 V, 4,5 V ili 9 V. Napon električne jegulje je oko 600 V. Između vanjske i unutrašnje stanične membrane napon je oko 0,1 V i omogućava širenje podražaja i stezanje mišića.

Ako želimo izmjeriti napon na izvoru, voltmetar ćemo vezati:

serijski sa izvorom
paralelno na izvor
paralelno na trošilo

Dvije jednake žarulje spojene su na izvor napona kako je prikazano na slici. Napon na svakoj žarulji je:
strujni krug

6 V
12 V
0 V

Izraz za električni napon izvora je:

Q/W
W/Q
W+Q

Mjerna jedinica električnog napona je:

A
V
C

Serijskim spajanjem izvora, napon u strujnom krugu se:

povećava
smanjuje
ostaje nepromijenjen