Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Pogledamo li oko sebe, zapaziti ćemo tijela koja se gibaju - automobili na cesti, pješaci, ptice u zraku. Giba se Zemlja oko Sunca i Mjesec oko Zemlje. Zavirimo li u unutrašnjost nekog tijela, u njemu se gibaju atomi, a i elektroni u atomima.

Za tijelo kažemo da se giba ako mijenja svoj položaj u odnosu na neko drugo tijelo.

Crta koja spaja sve točke kojima tijelo prolazi pri gibanju naziva se putanja i prema putanji, gibanje se dijeli na pravocrtno i krivocrtno. Kod pravocrtnog gibanja putanja je pravac, a kod krivocrtnog gibanja, putanja je krivulja.

Gibajući se, tijelo prelazi određenu udaljenost koju nazivamo put. Put se označava slovom s, a osnovna mjerna jedinica za put je metar. Dio puta označava se sa Δs (delta s).

Pri gibanju, osim o putu, treba voditi računa i o vremenu. Vrijeme se označava slovom t, a osnovna mjerna jedinica je sekunda. Vrijeme između dva trenutka naziva se vremenski interval i označava se sa Δt (delta t).

Koliki će put tijelo prijeći u nekom vremenskom intervalu ovisi o njegovoj brzini. Ako tijelo prelazi veći put u kraćem vremenskom intervalu, kažemo da se giba brže.

Brzina se označava sa v i računa se kao kvocijent prijeđenog puta i proteklog vremena:
18-1
Osnovna mjerna jedinica za brzinu je metar po sekundi - m/s, a često se koristi i mjerna jedinica kilometar po satu - km/h.

S obzirom na brzinu, gibanje se dijeli na jednoliko i nejednoliko. Kod jednolikog gibanja brzina je stalna, a kod nejednolikog gibanja, brzina se mijenja.

Najveća brzina u prirodi je brzina svjetlosti i iznosi 300 000 000 m/s. Da bi svjetlost stigla sa Sunca do Zemlje treba joj oko 8 minuta, a sa Mjeseca oko 1 sekundu.
 • gibanje - promjena položaja tijela u odnosu na drugo tijelo
 • s obzirom na putanju, gibanje se dijeli na:
  • pravocrtno
  • krivocrtno
 • put - udaljenost koju tijelo prijeđe pri gibanju
 • s - put
  • osnovna mjerna jedinica - 1 m
   • 1 m = 10 dm
   • 1 m = 100 cm
   • 1 m = 1000 mm
   • 1 km = 1000 m
  • Δs - dio puta, interval puta
 • t - vrijeme
  • osnovna mjerna jedinica - 1 s
  • Δt - dio vremena, vremenski interval
   • 1 h = 60 min
   • 1 min = 60 s
   • 1 h = 3600 s
 • v - brzina
18-1
  • osnovna mjerna jedinica m/s
18-2
 • s obzirom na brzinu, gibanje se dijeli na:
  • jednoliko
  • nejednoliko
Dio fizike koji proučava gibanje tijela ne vodeći računa o uzrocima tog gibanja naziva se kinematika. Gibanje tijela kao posljedicu međudjelovanja s okolinom proučava dio fizike koji se naziva dinamika.

Brzina je:

umnožak puta i vremena
kvocijent puta i vremena
kvocijent vremena i puta

Brzina od 72 km/h izražena u m/s iznosi:

10 m/s
20 m/s
72 m/s

Gibanje po zakrivljenoj putanji naziva se:

pravocrtno
krivocrtno
zakrivljeno

Gibanje tijela stalnom brzinom naziva se:

nejednoliko
jednoliko
usporeno
ubrzano

Osnovna mjerna jedinica za brzinu je

km/h
m/s