Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Jesu li zadani pravci usporedni?

Video

Zadatak 1.: Jesu li zadani pravci usporedni?

Primjer 2.: Odredi jednadžbu pravca koji je usporedan s pravcem y = $$-\frac{3}{2}$$x + 1 i kojemu pripada točka A (– 4, 4).

Video

Zadatak 2.: Odredi jednadžbu pravca koji je usporedan s pravcem y = $$\frac{1}{5}$$ x – 3 i kojemu pripada točka A (– 2.5 , 1).

Primjer 3.: Odredi jednadžbu pravca koji sadrži točku B (1.5 , – 6) i usporedan je s pravcem koji sadrži točku C (– 1 , 2) i kojemu je odsječak na osi y jednak – 3.

Video

Zadatak 3.: Odredi jednadžbu pravca koji sadrži točku B ( $$-\frac{5}{6}$$, – 4) i usporedan je s pravcem koji sadrži točku C (0.5 , 1.25) i kojemu je odsječak na osi y jednak 2.5.

Primjer 4.: Odredi jednadžbu pravca koji sadrži točku D (2.5 , 0.5) i usporedan je s pravcem koji sadrži točke M (– 3 , 2) i N (– 5 , 1).

Video

Zadatak 4.: Odredi jednadžbu pravca koji sadrži točku D (2.5 , – 3) i usporedan je s pravcem koji sadrži točke E (2 , 5) i F (– 3 , – 2).

Primjer 5.: Odredi jednadžbu pravca koji je usporedan s pravcem y = 2.5 i koji sadrži točku E (– 3 , –1). Zadatak riješi i grafički.

Primjer 6.: Odredi jednadžbu pravca koji sadrži točku F (0.5 , 2) i usporedan je s pravcem x = –1.5. Zadatak riješi i grafički.

Video

Zadatak 5.: Odredi jednadžbu pravca koji je usporedan s pravcem y = – 1.5 i koji sadrži točku G (2 , 3.5). Zadatak riješi i grafički.

Zadatak 6.: Odredi jednadžbu pravca koji sadrži točku H (– 0.75 , 1) i usporedan je s pravcem x = 2.25. Zadatak riješi i grafički.

Usporedni pravci

Uvjet usporednosti:


Dva su pravca usporedna ili paralelna ako imaju iste nagibe ili koeficijente smjera, tj. pravci s jednadžbama y = a1x + b1 i y = a2x + b2 jesu usporedni ako je a1 = a2 .Uvjet okomitosti:


Dva su pravca okomita ako imaju suprotne i recipročne nagibe ili koeficijente smjera, tj. pravci s jednadžbama y = a1x + b1 i y = a2x + b2 jesu okomiti ako je a1 ∙ a2 = – 1 .