Povratak na popis lekcija - matematika 7

Napiši sve uređene parove koji se mogu sastaviti od brojeva:

Napiši sve uređene parove koji se mogu sastaviti od brojeva:

Primjer 2.: Napiši sve uređene parove koji se mogu sastaviti od jednoznamenkastih prostih brojeva tako da je prvi član manji od drugog.

Primjer 3.: Odredi sve uređene parove ( x , y ) prirodnih brojeva koji su rješenja jednadžbe:

a) x + y = 8
b) x · y = 12
c) 2x + y = 10

Odredi sve uređene parove brojeva koji se mogu sastaviti od jednoznamenkastih prirodnih brojeva tako da je zbroj prvog i drugog člana 12.

Odredi sve uređene parove ( x , y ) prirodnih brojeva koji su rješenja jednadžbe:

Odredi vrijednost racionalnih brojeva x i y tako da zadani uređeni parovi budu jednaki:

Odredi vrijednost racionalnih brojeva x i y tako da zadani uređeni parovi budu jednaki:

Uređeni par brojeva je par kod kojeg se zna koji je prvi, a koji drugi član para. Uređeni par brojeva a i b označava se sa (a, b). Broj a je prvi član, a broj b drugi član uređenog para (a, b).

Jednakost uređenih parova:
Dva uređena para (a, b) i (c, d) su jednaka samo ako je a = c i b = d, tj. ako su jednaki i prvi i drugi članovi. Tada pišemo: (a, b) = (c, d).