Povratak na popis lekcija - matematika 7

Ana je 20 bilježnica platila 135 kuna. Koliko bi platila 8 takvih bilježnica?

Ivan je 12 loptica za tenis platio 108 kuna. Koliko bi takvih loptica mogao kupiti za 72 kune?

Ako je 225 kg neke robe plaćeno 3 600 kuna, koliko se iste robe može kupiti za 960 kuna?

Ako se sa 80 litara benzina autom može prijeći 1 120 kilometara, koliko se kilometara može prijeći istim autom sa 36 litara benzina?

Ako se od 846 kg svježih smokava dobije 235 kg sušenih, koliko je potrebno svježih smokava da bi se dobilo 640 kg sušenih?

Od 200 kg pšeničnog brašna može se ispeći 250 kg kruha. Koliko je potrebno pšeničnog brašna da bi se ispeklo 400 kg istovrsnog kruha?

Od 6.3 m2 tkanine mogu se sašiti 3 odijela. Koliko se odijela može sašiti od 52.5 m2 tkanine?

Ako je 0.75 kg neke robe plaćeno 125 kuna, koliko se iste robe može kupiti za 200 kuna?

Sjena štapa dugog 1.8 m u jednom trenutku ima duljinu 1.5 m. Kolika je visina crkvenog tornja ako je duljina njegove sjene u tom trenutku 28 m?

Sjena električnog stupa visokog 6 m u jednom trenutku ima duljinu 3.96 m. Kolika je visina hrasta ako njegova sjena u istom trenutku ima duljinu 8.25 m?

Prodavačica na tržnici prodaje špinat po cijeni 12.5 kuna za kilogram i pri tome zaradi 1 875 kuna. Po kojoj bi cijeni morala prodavati špinat da bi na istoj količini špinata zaradila 2 100 kuna?

Ako pčelar prodaje med po cijeni 72 kune za kilogram, zaradi 2 250 kuna. Po kojoj bi cijeni morao prodavati med da bi na istoj količini zaradio 2 500 kuna?

Stvarna udaljenost od 480 km na zemljopisnoj je karti predstavljena s 20 cm. Kolika je zračna udaljenost dvaju gradova koji su na toj karti udaljeni 95 cm?

Svakih 6 sati ura kasni 0.5 minute. Koliko će ta ura kasniti nakon 15 dana?

Vozeći stalnom brzinom autobus za 3 sata i 45 minuta prijeđe 320 km. Koliki put bi taj autobus vozeći istom brzinom prešao za 4 sata i 30 minuta?

Avionom se udaljenost od 2 200 km prijeđe za 2 sata i 45 minuta. Za koje se vrijeme tim avionom može prijeći put od 6 800 km?

Svakog dana 32 radnika poprave 160 m tramvajske pruge.

a) Koliko bi metara pruge svakog dana popravilo 20 radnika?
b) Koliko bi radnika trebalo istovremeno raditi da bi svakog dana bilo popravljeno 200 m tramvajske pruge?

Svakog dana 25 strojeva iskopa 625 m odvodnog kanala.

a) Koliko bi metara takvog kanala svakog dana iskopalo 15 strojeva?
b) Koliko bi strojeva trebalo istovremeno raditi da bi svakog dana bilo iskopano 950 m kanala?

Dvije su veličine međusobno proporcionalne ako iz povećanja (smanjenja) vrijednosti jedne od njih slijed povećanje (smanjenje) vrijednosti druge veličine isti broj puta.

Ako su dvije veličine y i x proporcionalne, onda je omjer njihovih vrijednosti uvijek jednak. Taj se omjer naziva koeficijent proporcionalnosti i označava sa k:

mat7-7

y : x = k, k > 0 ; y = k · x

Ako je veličina y proporcionalna veličini x s koeficijentom proporcionalnosti k, k>0, onda je veličina x proporcionalna veličini y s koeficijentom proporcionalnosti:

mat7-9

Iz y = k · x , k > 0 slijedi:

mat7-8