Povratak na popis lekcija - matematika 7

Izračunaj opseg pravilnog osmerokuta ako je duljina njegove stranice 4.2 cm .
Kolika je duljina stranice pravilnog deseterokuta ako je njegov opseg 8.4 dm?


Video 1

Izračunaj opseg pravilnog deveterokuta ako je duljina njegove stranice 3.6 cm .

Kolika je duljina stranice pravilnog šesnaesterokuta ako je njegov opseg 7.2 dm?

Koji pravilni mnogokut ima stranicu duljine 68 mm i opseg 17 dm ?
Izračunaj opseg pravilnog mnogokuta kojemu je veličina središnjeg kuta 12° i duljina stranice 4.5 cm.


Video 3

Koji pravilni mnogokut ima stranicu duljine 54 mm i opseg 81 cm ?

Izračunaj opseg pravilnog mnogokuta kojemu je veličina središnjeg kuta 15° i duljina stranice 6.5 cm.

Duljina stranice pravilnog mnogokuta koji ima ukupno 77 dijagonala iznosi 5.4 cm. Izračunaj opseg tog mnogokuta.


Video 5

Duljina stranice pravilnog mnogokuta koji ima ukupno 44 dijagonale iznosi 5.5 cm. Izračunaj opseg tog mnogokuta.

Opseg pravilnog mnogokuta iznosi 62.4 cm. Odredi duljinu njegove stranice ako je veličina unutarnjeg kuta tog mnogokuta 135° .


Video 6

Opseg pravilnog mnogokuta iznosi 28.8 cm. Odredi duljinu njegove stranice ako je veličina unutarnjeg kuta tog mnogokuta 150° .

Izračunaj površinu pravilnog deseterokuta ako je duljina njegove stranice 2 cm , a duljina polumjera upisane kružnice 3.1 cm.
Opseg pravilnog mnogokuta iznosi 22.8 cm, a duljina polumjera upisane kružnice je 3.5 cm. Izračunaj njegovu površinu.


Video 7

Izračunaj površinu pravilnog peterokuta ako je duljina njegove stranice 2.9 cm , a duljina polumjera upisane kružnice 2 cm.

Opseg pravilnog mnogokuta iznosi 25.2 cm, a duljina polumjera upisane kružnice je 3.6 cm. Izračunaj njegovu površinu.

Veličina vanjskog kuta pravilnog mnogokuta iznosi 24°, a duljina polumjera upisane kružnice je 3.35 cm. Izračunaj površinu tog mnogokuta ako je duljina njegove stranice 1.4 cm.


Video 9

Veličina vanjskog kuta pravilnog mnogokuta iznosi 45°, a duljina polumjera upisane kružnice je 3.4 cm. Izračunaj površinu tog mnogokuta ako je duljina njegove stranice 2.8 cm.

Opseg pravilnog mnogokuta iznosi 26.5 cm, a površina 47.7 cm2. Izračunaj duljinu polumjera njegove upisane kružnice.


Video 10

Opseg pravilnog mnogokuta iznosi 28 cm, a površina 61.6 cm2. Izračunaj duljinu polumjera njegove upisane kružnice.

Površina pravokutnog trokuta iznosi 20.25 cm2, a duljina jedne katete je 5.4 cm. Izračunaj duljinu druge katete.


Video 11

Površina pravokutnog trokuta iznosi 18.4 cm2, a duljina jedne katete je 4.6 cm. Izračunaj duljinu druge katete.

Duljine dviju stranica trokuta ABC su 8.4 cm i 6.3 cm. Izračunaj duljinu visine koja je pridružena duljoj stranici ako duljina visine koja je pridružena kraćoj stranici iznosi 4.2 cm.


Video 12

Duljine dviju stranica trokuta ABC su 7.2 cm i 5.4 cm. Izračunaj duljinu visine koja je pridružena duljoj stranici ako duljina visine koja je pridružena kraćoj stranici iznosi 4.8 cm.

Opseg romba iznosi 22 cm, a površina 26.4 cm2. Izračunaj duljinu njegove visine.


Video 13

Opseg romba iznosi 50 cm, a površina 75 cm2. Izračunaj duljinu njegove visine.

Duljina jedne osnovice trapeza ABCD iznosi 8.5 cm , a duljina visine je 6.4 cm. Izračunaj duljinu druge osnovice ako je površina trapeza 40 cm2.


Video 14

Duljina jedne osnovice trapeza ABCD iznosi 7.8 cm , a duljina visine je 3.5 cm. Izračunaj duljinu druge osnovice ako je površina trapeza 21 cm2.

Kolika je površina nacrtanog četverokuta (duljine stranica su zadane u cm)


Video 15

Kolika je površina nacrtanog četverokuta (duljine stranica su zadane u cm)

Izračunaj površinu nacrtanog peterokuta (zadane duljine su u centimetrima)


Video 16

Izračunaj površinu nacrtanog peterokuta (zadane duljine su u centimetrima)

Opseg mnogokuta je zbroj duljina svih njegovih stranica.

Opseg pravilnog mnogokuta koji ima n stranica duljine a iznosi n • a :
o = n • a

Površina pravilnog mnogokuta koji ima n vrhova jednaka umnošku broja vrhova i površine jednog njegovog karakterističnog trokuta:

$$P=n \cdot P_{1}$$ , $$P_{1}= \frac{a \cdot \rho }{2} $$ , $$P=n \cdot \frac{a \cdot \rho }{2} $$ .

$$P=n \cdot \frac{a \cdot \rho }{2} $$ , $$o=n \cdot a$$ , $$P= \frac{o \cdot \rho }{2} $$ .

Površina pravokutnog trokuta:

Površina pravokutnog trokuta jednaka je polovini umnoška duljina njegovih kateta:

$$P= \frac{a \cdot b}{2} $$

Površina pravokutnog trokuta jednaka je polovini umnoška duljine njegove hipotenuze i duljine visine koja je hipotenuzi pridružena:

$$P= \frac{c \cdot \nu _{c}}{2} $$

Površina trokuta:

Površina trokuta jednaka je polovini umnoška duljine jedne njegove stranice i duljine visine koja je toj stranici pridružena:

$$P= \frac{a \cdot \nu _{a}}{2} $$ , $$P= \frac{b \cdot \nu _{b}}{2} $$ , $$P= \frac{c \cdot \nu _{c}}{2} $$

Površina paralelograma:

Površina paralelograma jednaka je umnošku duljine jedne njegove stranice i duljine visine koja je toj stranici pridružena:
P = a • va = b • vb .

Površina trapeza:

Površina trapeza jednaka je umnošku polovine zbroja duljina osnovica trapeza i duljine njegove visine:

$$P= \frac{a+c}{2} \cdot \nu $$