Povratak na popis lekcija - matematika 7

Duljine stranica pravokutnika su 12.4 cm i 7.5 cm. Ako se duljina kraće stranice smanji na 3.1 cm, kolika mora biti duljina druge stranice da bi površina ostala ista? Izračunaj površinu tog pravokutnika.

Duljine kateta pravokutnog trokuta su 8.4 cm i 5.1 cm. Ako se duljina kraće katete smanji na 3.6 cm, kolika mora biti duljina druge katete da bi površina ostala ista? Izračunaj površinu tog trokuta.

Za prijevoz ubranih jabuka pripremljeno je 145 sanduka tako da u svakog stane 15 kg jabuka. Koliko većih sanduka treba pripremiti da bi u svakom bilo 25 kg jabuka?

Za prijevoz naručene količine cementa potrebno je 36 kamiona nosivosti 5 tona. Sa koliko se kamiona nosivosti 12 tona može prevesti naručena količina cementa?

Snijeg sa školskog parkirališta 10 učenika očisti za 42 minute. Koliko bi učenika trebalo čistiti snijeg da bi parkiralište bilo očišćeno za samo 15 minuta?

Ako 16 strojeva obradi poljoprivredno zemljište za 9 sati, za koliko bi sati isto zemljište obradilo 12 strojeva?

Za oblaganje zidova kupaonice potrebno je 256 pločica površine 500 cm2. Sa koliko se pločica površine 400 cm2 mogu obložiti zidovi iste kupaonice?

Za pokrivanje krova kuće potrebno je 1 240 komada crijepa površine 18 dm2. Koliko je komada crijepa površine 12 dm2 potrebno nabaviti za pokrivanje istog krova?

Ako 16 radnika postavi električne vodove za 36 sati, za koliko bi se sati smanjilo vrijeme rada ako bi radove izvodilo 8 radnika više?

Zidanje kuće 20 radnika može završiti za 15 dana. Za koliko bi se dana smanjilo vrijeme rada ako bi se zaposlilo 5 radnika više?

Zalihe hrane dovoljne su da se 80 koza može hraniti 120 dana tokom četiri zimska mjeseca. Koliko bi potrajale te zalihe ako bi se broj koza povećao za 20?

Sa spremljenom hranom stočar može 36 krava hraniti 160 dana. Za koliko će dana morati nabaviti još hrane ako kupi 12 krava?

Radeći 9 dana po 8 sati, 25 radnika je završilo dogovoreni posao. Za koliko bi dana radeći dnevno 10 sati isti posao obavilo 36 radnika?

Ako 35 berača obere voćnjak za 6 dana radeći 9 sati dnevno, za koliko bi dana isti voćnjak obralo 27 berača radeći 10 sati dnevno?

Uz prosječnu brzinu od 60 km/h autobusom se udaljenost između dva grada prijeđe za 6 sati.

a) Za koliko se sati ta ista udaljenost prijeđe osobnim automobilom koji vozi 90 km/h?
b) Kolika bi morala biti prosječna brzina aviona da se iz jednog u drugi grad dođe za 24 minute?

Jarak za polaganje plinovoda 25 strojeva iskopa za 20 sati.

a) Za koliko bi sati jarak iste duljine iskopalo 40 strojeva?
b) Koliko bi strojeva trebalo raditi da bi jarak iste duljine bio iskopan za samo 5 sati?

Dvije su veličine međusobno obrnuto proporcionalne ako iz povećanja (smanjenja) vrijednosti jedne od njih slijedi smanjenje (povećanje) vrijednosti druge veličine isti broj puta.

Ako su dvije veličine x i y obrnuto proporcionalne, onda je umnožak njihovih vrijednosti uvijek isti. Taj se umnožak naziva koeficijent obrnute proporcionalnosti i označava se sa k :

mat7-14