Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Međusobnom reakcijom elementarnih tvari nastaju kemijski spojevi. Većina kemijskih spojeva izgrađena je od molekula koje se sastoje od atoma dvaju ili više kemijskih elemenata. Označavamo ih kemijskim formulama.

Kemijska formula spoja pokazuje vrstu i broj atoma od kojih se sastoji molekula. Stoga se, kao i kod molekula elementarnih tvari, za označavanje broja pojedine vrste atoma u molekuli, uz simbol elementa, desno dolje stavlja indeks. Primjerice, molekula vode sastoji se je od dva atoma vodika i jednog atoma kisika, pa je kemijska formula vode H2O.

Veći broj molekula jedne tvari označava se koeficijentom ispred kemijske formule. Primjerice, tri molekule vode označit ćemo 3H2O.

Molekule nekih spojeva građene su od više tisuća atoma. Takve molekule nazivamo makromolekulama.

Makromolekule su molekule prirodnih spojeva, kao što su bjelančevine, škrob ili molekule umjetno dobivenih spojeva, primjerice, plastičnih masa.

  • kemijski spojevi - nastaju međusobnom reakcijom elementarnih tvari
  • označavamo ih kemijskim formulama

  • kemijska formula spoja - pokazuje vrstu i broj atoma od kojih se sastoji molekula
  • kemijska formula vode je H2O
  • veći broj molekula jedne tvari označava se koeficijentom ispred kemijske formule – tri molekule vode označit ćemo 3H2O
  • makromolekula - molekula građena od više tisuća atoma

Svi kemijski spojevi izgrađeni su od 90 kemijskih elemenata. To je zanimljivo usporediti s abecedom koja ima 30 slova, a sve napisane knjige samo su kombinacija različitog rasporeda i slijeda slova u riječima. Kao što se knjige razlikuju po svom sadržaju, tako se i kemijski spojevi razlikuju po svojim kemijskim i fizikalnim svojstvima zavisno od kojih su elemenata izgrađeni.

Kemijska formula običnog bijelog šećera je C12H22O11. Ta molekula sadrži:

11 atoma ugljika, 22 atoma kisika i 12 atoma vodika
12 atoma ugljika, 11 atoma kisika i 22 atoma vodika

Molekule imaju stalan broj i vrstu atoma.

točno
netočno

Molekule izgrađene od više tisuća atoma nazivamo:

binarni spojevi
makromolekule