Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Danas poznajemo 115 kemijskih elemenata, u prirodi ih se nalazi 92, dok su ostali nastali u laboratorijima. Tih 92 elementa, relativno je mali broj u odnosu na veliki broj složenih tvari i kemijskih spojeva koji izgrađuju cjelokupnu živu i neživu prirodu.

Ruski kemičar Dmitrij Ivanovič Mendeljejev još je 1869. godine poredao sve tada poznate elemente po rastućim atomskim težinama. Ustanovio da se kemijska svojstva elemenata ponavljaju periodično. Tablicu koju je složio prema kemijskim svojstvima elemenata nazvao je periodni sustav. Mendeljejev je u svoje vrijeme poznavao samo 63 elementa ali je predvidio postojanje tada još neotkrivenih elemenata i ostavio u periodnom sustavu mjesta za njih.

U periodnom sustavu, elementi su prema svojim fizikalnim i kemijskim svojstvima svrstani u dvije velike skupine: metale ili kovine i nemetale ili nekovine. Metali se u periodnom sustavu elemenata nalaze na lijevoj strani a nemetali na desnoj strani. Na prijelazu između metala i nemetala nalaze se polumetali koji nemaju izrazita svojstva ni metala niti nemetala.

 • Periodni sustav elemenata:
  • sastavio je ruski kemičar Mendeljejev, 1869. godine
  • sadrži elemente poredane:
   • u redove - po rastućim protonskim brojevima
   • u stupce - po sličnim kemijskim svojstvima


 • metali ili kovine nalaze se na lijevoj strani periodnog sustava


 • nemetali ili nekovine nalaze se na desnoj strani periodnog sustava


 • polumetali nalaze se između metala i nemetala, nemaju izrazita svojstva niti metala ni nemetala

Danas poznajemo:

115 kemijski elemenata
130 kemijskih elemenata

Kemijski elementi rasprostranjeni su u Zemljinoj kori i u živim organizmima:

točno
netočno

Najviše kisika i silicija nalazimo u:

u Zemljinoj kori
u atmosferi

Najzastupljeniji elementi u zraku su:

vodik i kisik
dušik i kisik

Po kojem su principu poredani elementi u periodnom sustavu:

po boji i atomskom broju
po kemijskim svojstvima i atomskom broju

Sunce se sastoji, gotovo isključivo, od:

vodika i helija
vodika i aluminija

Tko je sastavio 1869. godine suvremeni periodni sustav elemenata?

John Dalton
Dmitrij Ivanovič Mendeljejev