Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Načinska rečenica

Načinska zavisno složena rečenica je rečenica u kojoj zavisna surečenica dopunjuje glagol nezavisne surečenice...
kao oznaka načina.

Priložne oznake načina izriču način vršenja glagolske radnje i odgovaraju na pitanje kako.

Način vršenja glagolske radnje izričemo jednom riječju (prilogom) ili skupom riječi.

        Hodao je brzo.
}
        Stao je iznenada. KAKO?
        Padala je polako.
        Svirala je dobro.
        Pjevala je lijepo.

Priložna oznaka načina izrečena je jednom riječju.

Priložna oznaka načina može se izreći i skupom riječi:

        Gledala ga je         lijeno zijevajući.
        Listao je novine      kao da ga ništa ne zanima.

Pazi!
Način glagolske radnje možemo izreći i načinskom zavisnom surečenicom.

U načinskim surečenicama najčešći su veznici: kako, kao da, kao što


Primjeri:

                 Ana je plesala kao što nikad nije.

                 Mahao je rukama kao da hvata komarce.

                 Rukovao se sa mnom kako je najbolje znao.

                 Pjevala je kao ptičica na grani.


Zapamti!

Zarez u načinskim rečenicama pišemo u:
                                                                      inverziji
                                                                      u naknadnom dodavanju
                                                                      nizanju

Primjeri:

          Kao da drijema, spustio je glavu.    (inverzija)

          Maja je, kao da se nečega uplašila, odjurila iz
          dvorišta.
    (naknadno dodavanje)

          Pas je lajao kako je najjače mogao, kako je najbolje znao,
          kako je najviše mogao uplašiti susjedovu mačku.
    (nizanje)

Nisu podcrtani svi najčešći veznici!
     kako      koji      kao da      kakav      kao što     Mjesec je izgledao kao krijesnica.

     Plakao je kao kišna godina.

     U krošnjama je šumio vjetar kao što nikad nije.     Načinske rečenice ne odvajamo zarezom ako su u inverziji,
     naknadnom dodavanju i u nizanju Točno Netočno