Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Rijetko imamo slučaj da na tijelo djeluje samo jedna sila. Uglavnom istovremeno djeluje više sila koje se nazivaju komponente i označavaju sa F1, F2…, a ukupna sila koja je rezultat njihovog djelovanja naziva se rezultanta i označava sa R. Postupak određivanja rezultante naziva se sastavljanje sila. Pošto je sila vektorska veličina pri sastavljanju sila treba voditi računa o njenoj usmjerenosti.

Kada na jedno tijelo djeluje više sila koje su jednako usmjerene (Pokus 1) iznos rezultante jednak je zbroju iznosa komponenti, a usmjerena je kao i komponente. Primjer je guranje automobila, pri čemu istovremeno više osoba djeluje na automobil mišićnim silama koje su jednako usmjerene.

Kada na jedno tijelo djeluje više sila koje su suprotno usmjerene, iznos rezultante jednak je razlici iznosa komponenti, a usmjerena je kao i sila većeg iznosa. Primjer ovakvog djelovanja sila je potezanje užeta gdje pobjeđuje onaj tko djeluje većom silom.

Ako je iznos sila koje su suprotno usmjerene jednak (Pokus 2) tada je rezultanta jednaka nuli i kažemo da su sile koje djeluju na tijelo u ravnoteži.

Primjer su sile koje djeluju na naše tijelo dok stojimo na tlu. Sila teža na nas djeluje vertikalno prema dolje, ali istovremeno na nas djeluje i podloga na kojoj stojimo vertikalno prema gore. Te dvije sile su istog iznosa ali suprotno usmjerene pa je ukupna sila nula i naše tijelo ostaje u stanju mirovanja. Kada bi jedna od te dvije sile imala veći iznos tijelo bi se gibalo u smjeru veće sile.
  • komponente (F1, F2) - pojedinačne sile koje istovremeno djeluju na tijelo
  • rezultanta (R) – ukupna sila koja je rezultat djelovanja više sila
  • sastavljanje sila - postupak određivanja rezultante
  • kada na tijelo djeluje više sila koje su jednako usmjerene:
11-1
  • kada na tijelo djeluje više sila koje su suprotno usmjerene:
11-2
  • ravnoteža sila - sile koje djeluju na jedno tijelo usmjerene su suprotno, a imaju isti iznos pa je rezultanta jednaka nuli
11-3
Na tijelo mogu istovremeno djelovati i sile koje zatvaraju neki kut. Tada se rezultanta može odrediti računski i grafički metodom paralelograma čije su stranice komponente. Rezultanta je dijagonala paralelograma.

Kada sile zatvaraju pravi kut tada se rezultanta može odrediti iz Pitagorinog poučka:

11-4

Još su stari Egipćani poznavali slaganje sila i primjenjivali ga pri prijenosu teških kamenih blokova potrebnih za gradnju piramida.

Ivan i Petar se natječu u povlačenju užeta. Ivan povlači uže silom od 100 N, a Petar 130 N. U kome smjeru će se pomaknuti zastavica na užetu?

prema Petru
prema Ivanu
neće se pomaknuti

Kada na tijelo djeluje više sila ukupna sila se naziva:

komponenta
rezultanta
zbrojnica

Koliko iznosi rezultanta pri povlačenju užeta?

230 N
30 N
500 N

Marko, Ivan i Luka guraju automobil u istom smjeru, svaki silom od 120 N. Kolika je ukupna sila na automobil?

120 N
360 N
0 N