Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Još od davnina ljudi se koriste jednostavnim alatima koji im omogućavaju lakše obavljanje rada. Uz polugu u takve alate spada i kosina.
Primjenu kosine vrlo često susrećemo. Kosina su stube koje omogućavaju lakše svladavanje uspona, serpentine, utovarne rampe. Kosina se koristi u graditeljstvu, kod vijka, a na načelu kosine funkcioniraju sjekira i nož.
Kosina je svaka koso položena greda koja nam omogućava da manjom silom svladamo veću silu
.

U presjeku, kosinu možemo predočiti kao pravokutni trokut. Duljina kosine označava se sa l, a njena visina sa h.

(Pokus 1)
Želimo li tijelo podići na neku visinu biti će nam potrebna manja sila ako ga vučemo po kosini nego da ga podižemo vertikalno u vis.

Pri podizanju tijela vertikalno u vis na njemu obavljamo rad koji je jednak umnošku njegove težine i visine kosine,
23-1
pri čemu se taj rad pretvara u gravitacijsku potencijalnu energiju tijela.

Kada tijelo vučemo po kosini duljine l silom F također obavljamo rad koji je jednak umnošku sile i duljine kosine
23-2
pri čemu se taj rad pretvara u gravitacijsku potencijalnu energiju tijela.

Pošto tijelo u oba slučaja podignemo na istu visinu, obavljen je i jednaki rad
23-3
odnosno
23-4

Pri podizanju tijela vertikalno u vis djelujemo većom silom na kraćem putu, a koristeći se kosinom, djelujemo manjom silom na duljem putu.
Za podizanje tijela na neku visinu pomoću kosine potrebna je onoliko puta manja sila od težine tijela koliko je puta duljina kosine veća od njene visine,
23-5
Pri ovim razmatranjima zanemareno je trenje koje se javlja između tijela i podloge.
  • kosina - koso položene greda koja omogućava da se manjom silom svlada veća sila
23-1
  • rad obavljen pri podizanju tijela vertikalno u vis
23-2
  • rad obavljen pri vuči tijela po kosini
     
23-3
23-4
23-5

F - sila kojom vučemo tijelo po kosini
G - težina tijela
h - visina kosine
l - duljina kosine
  • za podizanje tijela pomoću kosine potrebna je onoliko puta manja sila od težine tijela koliko je puta duljina kosine veća od njene visine

Kosina je duga 5 m i visoka 1 metar. Kolikom silom moramo djelovati da pomoću kosine podignemo tijelo teško 100 N?

95 N
500 N
20 N

Pri gradnji stubišta rade se blaži usponi. Razlog tome je:

obavljanje manjeg rada pri penjanju
djelovanje manjom silom pri penjanju
manje smanjenje energije tijela pri penjanju

Pri podizanju tijela pomoću kosine obavljeni rad je:

manji nego pri podizanju tijela vertikalno
veći nego pri podizanju tijela vertikalno
jednak u oba slučaja

Tijelo podižemo na visinu h djelujući 4 puta manjom silom nego što je težina tijela. Duljina kosine je:

4 puta manja od visine
4 puta veća od visine
jednaka kao i visina