Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
U svakodnevnom, uobičajenom govoru riječ rad ima vrlo široko značenje. Pod radom se smatra svaki fizički ili umni napor, pa govorimo o radu službenika na šalteru, radu informatičara i radu stomatologa.
Pojam rada u fizici strogo je određen i definiran kao (Pokus 1) djelovanje sile na nekom putu. Ako, na primjer, rukama guramo zid djelujemo na njega svojom mišićnom silom i pri tome osjećamo određeni napor te ćemo u svakidašnjem govoru reći da obavljamo rad. U fizikalnom smislu nije obavljen nikakav rad jer zid nije pomaknut s mjesta, odnosno nije prešao nikakav put.

Rad je razmjeran sili koja djeluje na tijelo i putu na kome ta sila djeluje. Što je sila veća i što tijelo prijeđe veći put pod djelovanjem te sile to je obavljen veći rad.
Rad se računa kao umnožak sile i puta i označava se sa slovom W:

18-1(izraz vrijedi samo kada su sila i put u istome smjeru)

Oznaka za put u fizici je s.

Osnovna mjerna jedinica za rad je džul koji se označava sa J, a naziv je dobila po britanskom fizičaru Jouleu. Kada na tijelo djeluje sila od 1 N na putu od 1 m obavljen je rad od 1 J. Osim džula, koriste se i veće jedinice kao kilodžul, megadžul i gigadžul.

Primjer obavljanja rada je podizanje tijela na neku visinu pri čemu djelujući mišićnom silom svladavamo težinu tijela na određenom putu.

Dizač utega podižući utege od 200 kg na visinu 2 metra obavi rad od 4 000 J.

Rad obavljamo i gurajući tijelo po podlozi, kao na primjer gurajući kolica u trgovini. Pri tome mišićnom silom svladavamo silu trenja na određenom putu.
 • rad - djelovanje sile na određenom putu
 • rad je razmjeran sili i putu

18-1

W - rad (J)
F - sila (N)
s - put (m)

 • J (džul) – mjerna jedinica za rad

18-2

  • Veće jedinice od džula:
   • 1 kJ (kilodžul) = 1000 J
   • 1 MJ (megadžul) = 1 000 000 J
   • 1 GJ (gigadžul) = 1 000 000 000 J
 • Pri podizanju tijela na neku visinu obavljamo rad:

18-3

h - visina
G - težina tijela

 • Pri guranju tijela po podlozi obavljamo rad:

18-5

Koliki rad obavi Petar podižući torbu mase 20 kg na stol visine 1 m?

20 J
200 J
21 J

Obavljajući rad od 2 kJ na putu od 2 m svladamo silu od:

100 N
1000 N
1 N

Prvo tijelo ima istu masu kao i drugo tijelo. Prvo tijelo podignemo na dva puta veću visinu nego drugo tijelo. Obavljeni rad na drugom tijelu je:

dva puta veći
dva puta manji
jednak kao na prvom tijelu

Rad se računa iz izraza:

W=F/s
W=F·s
W=s/F

U kojem od navedenih slučajeva je obavljen rad:

čitanje knjige
držanje knjige na rukama
podizanje knjige na policu