Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
U građevinarstvu je često potrebno podići teret na neku visinu. Za tu svrhu koristi se kotač sa žlijebom za uže koji se može okretati oko svoje osi. Ta naprava naziva se kolotur. Razlikujemo pomični i nepomični kolotur.

Nepomični kolotur je učvršćen i može se okretati jedino oko svoje osi. To je dvostrana poluga jednakih krakova (Pokus 1). Pošto su krakovi jednaki, sila za podizanje tereta jednaka je težini tereta:
15-2

Nepomični kolotur služi za promjenu usmjerenosti sile jer je lakše vući uže nego podizati teret.

Pomični kolotur se okreće oko svoje osi i istovremeno se giba zajedno sa teretom. To je jednostrana poluga kod koje je krak sile jednak promjeru kolotura, a krak tereta polumjeru kolotura (Pokus 2). Pošto je krak sile dvostruko veći od kraka tereta, sila za podizanje tereta je dvostruko manja od težine tereta:
15-3

Pomični i nepomični kolotur obično se koriste zajedno pri čemu pomični kolotur smanjuje silu, a nepomični joj mijenja usmjerenost. Takav sustav naziva se koloturnik.
  • kolotur - kotač sa žlijebom koji se može okretati oko svoje osi
  • Vrste kolotura:
    • pomični
    • nepomični
  • nepomični kolotur - sila za podizanje tereta jednaka je težini tereta
15-2
  • nepomični kolotur služi za promjenu usmjerenosti sile
  • pomični kolotur - sila za podizanje tereta dvostruko je manja od težine tereta
15-3
  • koloturnik - sustav pomičnog i nepomičnog kolotura

Kantu s vodom mase 15 kg podižemo na krov kuće pomoću nepomičnog kolotura. Sila kojom moramo djelovati iznosi:

15 N
75 N
150 N

Pomični kolotur je:

jednostrana poluga
dvostrana poluga
nije poluga

Pomoću koloturnika želimo podići teret mase 20 kg. Moramo djelovati silom od:

20 N
200 N
100 N

Pri podizanju vode iz bunara moramo djelovati mišićnom silom na kolo. Sila je:

veća od težine tereta
jednaka težini tereta
manja od težine tereta

Sila za podizanje tereta nepomičnim koloturom je:

manja od težine tereta
veća od težine tereta
jednaka težini tereta