Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Čovjek je, još u davna vremena, naučio iskorištavati energiju vode i vjetra. Prve naprave koje su za to služile bile su vodenični kotač i vjetrenjača. I danas se ta energija iskorištava u elektranama za pokretanje turbina.

Energija koju imaju voda i vjetar zbog gibanja naziva se kinetička energija i označava se sa Ek.

Kinetičku energiju ima svako tijelo dok se giba
(POKUS 1) i na račun te energije može obaviti rad. Kada u kuglani bacimo kuglu ona se giba i ima kinetičku energiju. Ta joj energija omogućava da obavi rad na čunjevima i poruši ih.
Kinetička energija ovisi o masi i brzini tijela. Povećanjem mase i brzine povećava se i kinetička energija.

Postavlja se pitanje, mogu li tijela koja miruju obaviti rad odnosno, imaju li energiju (POKUS 2). To možemo jednostavno saznati pustimo li kvadar sa neke visine da pada na čavao. Udarom o čavao, zabio ga je u podlogu, odnosno obavio je na njemu rad, što znači da ima energiju.

Energija koju tijelo ima zbog svog položaja na nekoj visini naziva se
gravitacijska potencijalna energija i označava sa Egp. Gravitacijska potencijalna energija tijela povećava se povećanjem težine, odnosno mase tijela i visine na kojoj se ono nalazi. Jednaka je umnošku težine tijela i visine na kojoj se nalazi to tijelo:

21-1

Kada kamen podignemo na neku visinu, na njemu obavimo rad. Taj rad se pretvori u gravitacijsku potencijalnu energiju kamena, a kada ga pustimo da pada, njegova se gravitacijska potencijalna energija smanjuje i pretvara u kinetičku energiju koja se povećava. Udarom o tlo, kinetička se energija pretvara u rad koji stvara udubinu na tlu.
Pri padanju tijela vrijedi zakon očuvanja energije - zbroj kinetičke i gravitacijske potencijalne energije u svakom trenutku padanja je jednak.

Zakon očuvanja energije pri pretvorbi gravitacijske potencijalne energije u kinetičku i obrnuto primjenjuje se kod vlaka smrti (POKUS 3). Vlak se podigne na neku visinu i dobije gravitacijsku potencijalnu energiju koja se pri spuštanju pretvara u kinetičku energiju koja je sve veća te pomoću nje vlak prelazi preko uspona.
  • Ek - kinetička energija - energija koju tijelo ima dok se giba
  • kinetička energija povećava se povećanjem mase i brzine tijela
  • Egp - gravitacijska potencijalna energija - energija koju tijelo ima kada se nalazi na nekoj visini
  • gravitacijska potencijalna energija povećava se povećanjem težine tijela i visine na kojoj se nalazi

21-1

G - težina tijela (N)
h - visina na kojoj se nalazi tijelo (m)
Kinetička energija ovisi o masi i brzini tijela. Povećava se povećanjem mase i kvadratom brzine

21-2

gdje je v brzina.

Osnovna mjerna jedinica za brzinu je:

21-3

Poveća li se masa dva puta i kinetička energija se poveća dva puta, poveća li se brzina dva puta kinetička se energija poveća četiri puta.

Kolika je gravitacijska potencijalna energija kugle mase 5 kg kada se nalazi na visini 10 m?

50 J
500 J
15 J

Leptir i golub lete jednakom brzinom. Veću kinetičku energiju ima:

leptir
golub
imaju jednaku energiju

Nogometna lopta i kugla za kuglanje nalaze se na istoj visini. Koja od njih ima veću gravitacijsku potencijalnu energiju?

kugla za kuglanje
nogometna lopta
imaju jednaku energiju

Pri skoku u vodu dolazi do pretvorbe:

kinetičke u gravitacijsku potencijalnu energiju
gravitacijske potencijalne u kinetičku energiju
električne u kemijsku energiju

Željezna i drvena kugla imaju isti obujam i nalaze se na istoj visini. Jesu li im i gravitacijske potencijalne energije iste?

da
ne