Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Izračunaj:

Primjer 2.: Izračunaj:


Video 1

Zadatak 1.: Izračunaj:

Zadatak 2.: Izračunaj:

Primjer 3.: Broju –9 dodaj zbroj brojeva –6 i 11.

Primjer 4.: Zbroju brojeva 14 i –23 dodaj zbroj brojeva –8 i 17.

Primjer 5.: Koji je broj za 25 veći od zbroja brojeva –23 i –32?


Video 3

Zadatak 3.: Broju –8 dodaj zbroj brojeva –7 i 13 .

Zadatak 4.: Zbroju brojeva 15 i –21 dodaj zbroj brojeva –9 i 16.

Zadatak 5.: Koji je broj za 35 veći od zbroja brojeva –18 i –42?

Primjer 6.: Izračunaj zbroj apsolutnih vrijednosti brojeva –19 i 34.

Primjer 7.: Apsolutnu vrijednost zbroja brojeva –13 i –22 uvećaj za –18.

Primjer 8.: Usporedi zbroj svih rješenja nejednakosti –5 ≤ x < –2 sa zbrojem
svih rješenja nejednakosti 3 > x ≥ –4.


Video 6

Zadatak 6.: Izračunaj zbroj apsolutnih vrijednosti brojeva –26 i 39.

Zadatak 7.: Apsolutnu vrijednost zbroja brojeva –23 i –32 uvećaj za –18.

Zadatak 8.: Usporedi zbroj svih rješenja nejednakosti – 6 ≤ x < 2 sa zbrojem
svih rješenja nejednakosti 4 ≥ x > –7.

( I ) Neutralni element:


Za svaki cijeli broj a vrijedi :

a + 0 = 0 + a = a .


Cijeli broj se ne mijenja ako mu se pribroji nula.
Nula je neutralni element skupa Z s obzirom na zbrajanje .( II ) Svojstvo komutativnosti:


Za svaka dva cijela broja a i b vrijedi :

a + b = b + a .


Zbroj se ne mijenja ako pribrojnici zamjene mjesta.( III ) Svojstvo asocijativnosti:


Za svaka tri cijela broja a , b i c vrijedi :

( a + b ) + c = a + ( b + c ) .( IV ) Suprotan broj :


Za svaki cijeli broj a postoji njemu suprotan cijeli broj – a takav da vrijedi:

a + ( – a ) = – a + a = 0 .SAVJET :


Ako zbrajamo više pribrojnika, korisno je najprije zbrojiti suprotne brojeve ( ako ih
ima ).Suprotne pribrojnike precrtamo ( poništimo ) jer je njihov zbroj nula. Zatim
posebno zbrojimo negativne, a posebno pozitivne cijele brojeve. Na kraju odredimo
njihov zbroj.