Povratak na popis lekcija - matematika 6

Zadane razlomke svedi na najmanji zajednički nazivnik:

Svedi na najmanji zajednički nazivnik:

Svedi na najmanji zajednički nazivnik sljedeće razlomke:

Svedi na najmanji zajednički nazivnik:

Svedi na najmanji zajednički nazivnik sljedeće razlomke:

Svedi na najmanji zajednički nazivnik:

Postupak svođenja razlomaka na najmanji zajednički nazivnik:

  1. Odredi najmanji zajednički nazivnik zadanih razlomaka, tj. najmanji zajednički višekratnik nazivnika zadanih razlomaka,
  2.  Za svaki zadani razlomak odredi broj kojim ćeš ga proširiti tako da zajednički nazivnik podijeliš nazivnikom tog razlomka,
  3.  Proširi svaki razlomak brojem kojeg si odredio tako da nakon proširivanja imaju jednake nazivnike.

 Proširiti razlomak znači pomnožiti i brojnik i nazivnik tog razlomka istim prirodnim brojem.
Prošireni je razlomak jednak početnom.

Skratiti razlomak znači podijeliti i brojnik i nazivnik razlomka njihovim zajedničkim djeliteljem.
Skraćeni razlomak jednak je početnom.

 Razlomak je do kraja skraćen ako je najveći zajednički djelitelj brojnika i nazivnika jednak 1, tj. ako su brojnik i nazivnik relativno prosti brojevi.

 Najmanji zajednički višekratnik relativno prostih brojeva jednak je njihovom umnošku.
Dva broja su relativno prosti ako je njihov najveći zajednički djelitelj broj 1.

 SAVJET

Za zajednički nazivnik uvijek uzmi najmanji zajednički višekratnik nazivnika zadanih razlomaka.