Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Koji broj treba oduzeti od $$ \frac{4}{5} $$ da se dobije 0.28?

Primjer 2.: Kojim brojem treba podijeliti 3.24 da se dobije 36?

Video 1

Zadatak 1.: Koji broj treba dodati razlomku $$ \frac{3}{8} $$ da se dobije 0.45?

Zadatak 2.: Kojim brojem treba pomnožiti 1.28 da se dobije 16?

Primjer 3.: Ako se nekom broju doda broj 6, dobije se jednako kao kad se od trokratnika tog broja oduzme 4. Koji je to broj?

Primjer 4.: Ako se neki broj uveća za svoju trećinu dobije se 2.4. Koji je to broj?

Primjer 5.: Zbroj triju brojeva je 76. Drugi je broj veći od prvog za 4, a treći je dva puta veći od drugog. Koji su to brojevi?

Video 3

Zadatak 3.: Ako se od nekog broja oduzme 7, dobije se jednako kao kad se četverokratniku tog broja doda 8. Koji je to broj?

Zadatak 4.: Ako se neki broj smanji za svoju četvrtinu dobije se 3.6. Koji je to broj?

Zadatak 5.: Zbroj triju brojeva je 64. Prvi je broj četiri puta veći od drugog, a treći je za 8 manji od prvog broja. Koji su to brojevi?

Primjer 6.: Zbroj triju uzastopnih neparnih brojeva je –15. Koji su to brojevi?

Primjer 7.: Zbroj četiri uzastopna parna broja je –84. Koji su to brojevi?

Video 6

Zadatak 6.: Zbroj triju uzastopnih parnih cijelih brojeva je –12. Koji su to brojevi?

Zadatak 7.: Zbroj četiri uzastopna neparna cijela broja je –8. Koji su to brojevi?

Primjer 8.: Koji broj treba dodati brojniku i nazivniku razlomka $$ \frac{5}{12} $$ da se dobije razlomak $$ \frac{3}{4} $$?

Primjer 9.: Ako se od brojnika razlomka $$ \frac{4}{5} $$ oduzme neki broj, a nazivniku tog razlomka doda taj broj, dobiveni će razlomak imati vrijednost 2. Koji je to broj?

Video 8

Zadatak 8.: Koji broj treba oduzeti od brojnika i nazivnika razlomka $$ \frac{7}{15} $$ da se dobije razlomak $$ \frac{5}{4} $$?

Zadatak 9.: Ako se brojniku razlomka $$ \frac{9}{16} $$ doda neki broj, a od nazivnika tog razlomka oduzme taj broj, dobiveni će razlomak imati vrijednost $$ \frac{2}{3} $$. Koji je to broj?

Primjer 10.: Ivan ima 14 godina, a Ana 5. Za koliko će godina Ivan biti dva puta stariji od Ane?

Video 10

Zadatak 10.: Petar ima 15 godina, a Ivana 3. Za koliko će godina Petar biti tri puta stariji od Ivane?

Primjer 11.: U jednakokračnom trokutu kut uz osnovicu je za 12° manji od kuta nasuprot osnovice. Koliko stupnjeva ima svaki kut tog trokuta?

Video 11

Zadatak 11.: U jednakokračnom trokutu kut uz osnovicu je za 18° veći od kuta nasuprot osnovice. Koliko stupnjeva ima svaki kut tog trokuta?

Primjer 12.: Jednakostranični trokut i kvadrat imaju jednake opsege. Kolika je površina kvadrata ako je stranica trokuta duga 0.84 dm?

Video 12

Zadatak 12.: Pravokutni trokut i kvadrat imaju jednake površine. Koliki je opseg kvadrata ako katete trokuta imaju duljine 9 cm i 1.8 dm?

Primjena linearne jednadžbe
Postupak rješavanja problemskih zadataka gdje se koriste linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom odvija se na slijedeći način:


  1. Odredimo koja će veličina biti nepoznanica.


  1. Tekstualne podatke zapišemo matematičkim izrazima.


  1. Sastavimo linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom.


  1. Riješimo linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom.


  1. Provjerimo rješenje.


  1. Napišemo odgovor.