Povratak na popis lekcija - matematika 6

Izračunaj površinu pravokutnog trokuta ako su duljine njegovih kateta 7.2 cm i 5.4 cm.

Duljine kateta pravokutnog trokuta su 4.5 cm i 6.4 cm. Izračunaj njegovu površinu.

Duljina jedne katete pravokutnog trokuta iznosi 8 cm, a površina trokuta je 24.8 cm2. Kolika je duljina druge katete?

Duljina jedne katete pravokutnog trokuta iznosi 7.5 cm. Kolika mora biti duljina druge katete da bi površina tog trokuta bila 120 cm2?

Izračunaj površinu trokuta ako je duljina jedne njegove stranice 8.4 cm, a duljina visine koja je toj stranici pridružena iznosi 12 cm.

Kolika je površina trokuta kojemu jedna stranica ima duljinu 7.6 cm, a duljina visine koja je toj stranici pridružena iznosi 6 cm?

Izračunaj površine nacrtanih trokuta:

Izračunaj površine nacrtanih trokuta:

Izračunaj površine nacrtanih trokuta:

Izračunaj površine nacrtanih trokuta:

Kolika mora biti duljina visine koja je pridružena stranici $$\overline{AC}$$ duljine 9.4 cm, da bi površina tog trokuta iznosila 27.26 cm2?

Ako duljina stranice $$\overline{BC}$$ iznosi 5.4 cm , kolika mora biti duljina toj stranici pridružene visine da bi površina trokuta iznosila 27 cm2?

Izračunaj duljinu hipotenuze pravokutnog trokuta ako je duljina visine koja je njoj pridružena 6.4 cm, a površina trokuta iznosi 25.6 cm2.

Izračunaj duljinu visine koja je pridružena hipotenuzi pravokutnog trokuta ako je duljina hipotenuze 7.2 cm, a površina trokuta iznosi 28.8 cm2.

Duljine dviju stranica trokuta su 4.8 cm i 6 cm. Izračunaj duljinu visine koja je pridružena kraćoj stranici ako je duljina visine pridružene duljoj stranici 3.6 cm.

Duljine dviju stranica trokuta su 4.8 cm i 6.4 cm. Izračunaj duljinu visine koja je pridružena duljoj stranici ako je duljina visine pridružene kraćoj stranici 4.2 cm.

Duljine kateta pravokutnog trokuta su 6 cm i 4.5 cm, a duljina hipotenuze je 7.5 cm. Izračunaj duljinu visine koja je pridružena hipotenuzi.

Duljine kateta pravokutnog trokuta su 7.5 cm i 18 cm , a duljina hipotenuze je 19.5 cm. Izračunaj duljinu visine koja je pridružena hipotenuzi.

Visina trokuta je dužina kojoj je prva krajnja točka vrh trokuta, a druga je njezino nožište.
Nožište visine je točka u kojoj se sijeku stranica trokuta (ili pravac koji tu stranicu sadrži) i okomica na tu stranicu koja prolazi nasuprotnim vrhom.

Svakoj je stranici trokuta pridružena visina iz nasuprotnog vrha trokuta.

Sve tri visine trokuta, odnosno pravci koji ih sadrže sijeku se u jednoj točki koja se naziva ortocentar trokuta.

Površina pravokutnog trokuta:

Površina pravokutnog trokuta jednaka je polovini umnoška duljina njegovih kateta:

P = $$ \frac{a\cdot b}{2} $$

Površina trokuta:

Površina trokuta jednaka je polovini umnoška duljine jedne njegove stranice i duljine visine koja je toj stranici pridružena:

P = $$ \frac{a\cdot v_a}{2} $$ ,

P = $$ \frac{b\cdot v_b}{2} $$ ,

P = $$ \frac{c\cdot v_c}{2} $$.

Srednjica trokuta je dužina kojoj su krajnje točke polovišta dviju stranica trokuta.

Srednjica trokuta usporedna je s trećom stranicom trokuta.

Duljina srednjice trokuta jednaka je polovini duljine treće stranice.

Težišnica trokuta je dužina kojoj je prva krajnja točka vrh trokuta, a druga je polovište tome vrhu nasuprotne stranice.

Sve tri težišnice trokuta sijeku se u jednoj točki koja se naziva težište trokuta.