Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Broj 14 se može prikazati u obliku umnoška dvaju cijelih brojeva. Kako i na koliko načina?


Video 1

Zadatak 1.: Broj 10 se može prikazati u obliku umnoška dvaju cijelih brojeva. Kako i na koliko načina?


Primjer 2.: Napiši u obliku umnoška zadane zbrojeve pa izračunaj:


Video 2

Zadatak 2.: Napiši u obliku umnoška zadane zbrojeve pa izračunaj:


Primjer 3.: Izračunaj:


Video 3

Zadatak 3.: Izračunaj:


Primjer 4.: Koristeći komutativnost i asocijativnost množenja, izračunaj:


Video 4

Zadatak 4.: Koristeći komutativnost i asocijativnost množenja, izračunaj:


Primjer 5.: Izračunaj:


Video 5

Zadatak 5.: Izračunaj:


Primjer 6.: Izračunaj:


Video 6

Zadatak 6.: Izračunaj:


Primjer 7.: Izračunaj:


Video 7

Zadatak 7.: Izračunaj:


Primjer 8.: Koji je broj 7 puta veći od zbroja brojeva –27 i 39?

Primjer 9.: Zbroj brojeva –16 i 28 pomnoži razlikom brojeva –18 i –10.

Primjer 10.: Od četverostruke razlike brojeva 8 i 19 oduzmi dvostruki zbroj brojeva 15 i –27.


Video 8

Zadatak 8.: Koji je broj 8 puta veći od zbroja brojeva – 35 i 42?


Zadatak 9.: Zbroj brojeva –18 i 25 pomnoži razlikom brojeva –13 i –9.


Zadatak 10.: Od peterostruke razlike brojeva 7 i 16 oduzmi trostruki zbroj brojeva 13 i –21.


Primjer 11.: Odredi vrijednost brojevnih izraza:


Video 11

Primjer 11.: Odredi vrijednost brojevnih izraza:


Video 12

Zadatak 11.: Odredi vrijednost brojevnih izraza:


Dva cijela broja množe se tako da im se pomnože apsolutne vrijednosti. Umnožak je pozitivan cijeli broj ako su oba faktora pozitivni cijeli brojevi ili su oba negativni cijeli brojevi. Umnožak je negativan cijeli broj ako je jedan faktor pozitivan cijeli broj, a drugi negativan cijeli broj.

5


Svojstva množenja cijelih brojeva:


1. Umnožak bilo koja dva cijela broja jest cijeli broj.

2. Množenje cijelih brojeva je komutativno:

6

Umnožak se ne mijenja ako faktorima zamijenimo mjesta.


3. Množenje cijelih brojeva je asocijativno:

7

Umnožak se ne mijenja ako faktore na bilo koji način udružimo pa ih
pomnožimo.


4. Množenje cijelih brojeva je distributivno prema zbrajanju:


8


Zbroj cijelih brojeva a + b množimo cijelim brojem a tako da svaki
pribrojnik tog zbroja pomnožimo brojem a i dobivene umnoške zbrojimo.


5. Broj 1 je neutralni element za množenje cijelih brojeva:


9


Umnožak bilo kojega cijelog broja a i broja 1 je broj a .


6. Ako bilo koji cijeli broj a, različit od nule, pomnožimo s –1,

dobit ćemo suprotan broj –a :


10

7. Umnožak bilo kojeg cijelog broja a i nule jednak je nuli :

11


Ako je u umnošku bar jedan faktor nula, umnožak je jednak nuli.Predznak umnoška od tri ili više faktora:


Ako je u umnošku broj negativnih faktora paran, umnožak je pozitivan, a ako je broj negativnih faktora neparan, umnožak je negativan.
Redoslijed računanja:


Ako je u zadatku prisutno više računskih operacija, tada se najprije izvodi množenje (i dijeljenje), a zatim zbrajanje i oduzimanje.

Ako su u zadatku zagrade, tada najprije izračunavamo ono što je u zagradama.