Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Izricanje sadašnosti - prezentPrezent je sadašnje glagolsko vrijeme.
Izriče radnju koja se događa ...
... istovremeno kada o njoj govorimo.

Tvori se dodavanjem nastavaka:
1. -im, -iš, -i, -imo, -ite, -e              kao mislim
2. -am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju       kao pjevam
3. -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, -ju    kao sijem
4. -em, -eš, -e, -emo, -ete, -u          kao pišem

Prezentska osnova ...
... tvori se tako da se glagolu makne nastavak za 3. lice množine.

      Primjeri:
radi - irad (prezentska osnova)
imaju - juima (prezentska osnova)
Primjer: glagoli u prezentu

raditi čekati bolovati plesati
1. osoba jednine radim čekam bolujem plešem
2. osoba jednine rad ček boluješ pleš
3. osoba jednine radi čeka boluje pleše
1. osoba množine radimo čekamo bolujemo plešemo
2. osoba množine radite čekate bolujete plešete
3. osoba množine rade čekaju boluju plešu


Glagoli htjeti i moći u 1. osobi jednine imaju nastavak -u: hoću, mogu.


Pri tvorbi prezenta, u nekih glagola dolazi do glasovnih promjena.

Glagoli s infinitivom na -ći tući tuk+em=tučem k ispred e = č (palatalizacija)
strići strig+em=strižem g ispred e = ž (palatalizacija)
Glagoli s infinitivom na -ti risati ris+jem=rišem s + j = š (jotacija)
gmizati gmiz+jem=gmižem z + j = ž (jotacija)
glodati glod+jem=glođem d + j = đ (jotacija)
Prezent može imati različita značenja u rečenici s obzirom na
vrijeme o kojemu se u rečenici govori
:

prava sadašnjost
Radnja se događa istovremeno kada o njoj govorimo.
Primjer:
Djeca uče hrvatski jezik.

futurski prezent
Radnja će se tek dogoditi u budućnosti, ali o njoj se govori u sadašnjosti.
Primjer:
Sutra dolazi moj otac.

pripovjedački prezent
Radnja se već dogodila u prošlosti, ali o njoj se govori u sadašnjosti,
tj. pripovijeda se o njoj.
Primjer:
Jučer vidim prijatelja.

svevremenski prezent
Izriče radnje koje uvijek vrijede ili su dio poslovica.
Primjeri:
Trava raste ako pada kiša.
Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada.
Glagoli biti i htjeti nazivaju se ...
... pomoćnim glagolima, jer pomoću njih tvorimo druge glagolske oblike.
                                                    Prezent pomoćnih glagola:
biti htjeti
svršeni nesvršeni ne mijenja se po vidu
  naglašeni/nenaglašeni oblik naglašeni/nenaglašeni oblik
1. osoba jednine budem jesam/sam hoću/ću
2. osoba jednine budeš jesi/si hoćeš/ćeš
3. osoba jednine bude jest/je hoće/će
1. osoba množine budemo jesmo/smo hoćemo/ćemo
2. osoba množine budete jeste/ste hoćete/ćete
3. osoba množine budu jesu/su hoće/će
Pomoćni glagoli biti i htjeti imaju i svoje niječne oblike:
biti: nisam, nisi, nije, nismo, niste, nisu
htjeti: ne ću, ne ćeš, ne ćemo, ne ćete, ne će
Niječna se čestica u pravilu piše ...
... odvojeno od glagola, iako se zajedno izgovara.
Tako je i u prezentu:
Ne znam.        Ne idem.        Ne mislim.

 Koje se događaju prije nego što o njima govorimo.
 Koje će se tek događati u budućnosti.
 Koje se događaju istovremeno kada o njima govorimo.


 Tako da se glagolu makne nastavak za 3. lice množine.
 Tako da se glagolu makne nastavak za 1. lice jednine.
 Tako da se glagolu makne nastavak za 2. lice množine.


 da
 ne


 da
 ne


 Radnje koje uvijek vrijede ili su dio poslovica.
 Radnje koje su poznate samo govorniku.
 Radnje kojima izričemo uspješnost poslovanja.