Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Glagolski pridjevi


Glagolski pridjevi su ...
... pridjevi nastali od glagola.

      Primjeri:
Ana je šivala haljinu       Haljina je sašivena.
 Subjekt vrši radnju       subjekt trpi radnju

      Primjeri:
Glagol: Glagolski pridjev koji izriče
vršenje radnje
Glagolski pridjev koji izriče
trpljenje radnje
ukrasti ukrao, ukrala, ukralo ukraden, ukradena, ukradeno
napisati napisao, napisala, napisalo napisan, napisana, napisano
poljubiti poljubio, poljubila, poljubilo poljubljen, poljubljena, poljubljeno
ljutiti ljutio, ljutila, ljutilo ljutit, ljutita, ljutito

Kao i svi pridjevi, glagolski pridjevi imaju ...
... tri roda: muški, ženski, srednji   i  dva broja: jedninu i množinu.

Glagolski pridjevi mogu biti:

1) Glagolski pridjev radni (aktivni) - kazuje da subjekt vrši radnju.

Tvori se dodavanjem nastavaka:
-o, -la, -lo, -li, -le, -la na infinitivnu osnovu glagola.

      Primjeri:
Lopov je ukrao torbicu.   lopov vrši radnju

ukrasti
muški rod jednine ukrao
ženski rod jednine ukrala
srednji rod jednine ukralo
muški rod množine ukrali
ženski rod množine ukrale
srednji rod množine ukrala
2) Glagolski pridjev trpni (pasivni) - kazuje da subjekt trpi radnju.
Tvori se dodavanjem nastavaka:
1. -n, -na, -no, -ni, -ne, -na
2. -en, -ena, -eno, -eni, -ene, -ena
3. -jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena
4. -t, -ta, -to, -ti, -te, ta
... na infinitivnu osnovu glagola.

      Primjeri:
Torbica je ukradena.   od lopova (torbica trpi radnju)
otpjevati ukrasti platiti ljutiti
muški rod jednine otpjevan ukraden pla(t)jen (t + j → ć) ljutit
ženski rod jednine otpjevana ukradena pla(t)jena ljutita
srednji rod jednine otpjevano ukradeno pla(t)jeno ljutito
muški rod množine otpjevani ukradeni pla(t)jeni ljutiti
ženski rod množine otpjevane ukradene pla(t)jene ljutite
srednji rod množine otpjevana ukradena pla(t)jena ljutita

Riječi koje u osnovi imaju glasove t i d dodavanjem nastavka -jen imat će i đ.
      Primjeri:
platiti → pla(t)-jen → plaćen
voditi → vo(d)-jen → vođen


Glagolski pridjevi pomoćnih glagola biti i htjeti:


biti htjeti
glagolski pridjev radni glagolski pridjev trpni glagolski pridjev radni glagolski pridjev trpni
muški rod jednine bio htio
ženski rod jednine bila htjela
srednji rod jednine bilo htjelo
muški rod množine bili htjeli
ženski rod množine bile htjele
srednji rod množine bila htjela

Služba glagolskih pridjeva u rečenici može biti:

1) Glagolska služba (dio predikata):
      Primjeri:
Lopov je ukrao torbicu.   ukrao - glagolski pridjev radni
Torbica je ukradena.   ukradena - glagolski pridjev trpni


2) Pridjevska služba:
      Primjer:
Ukradena torbica je skupa.   ukradena - glagolski pridjev trpni

Pri tvorbi glagolskog pridjeva trpnog, u nekih glagola dolazi do glasovnih promjena:
uhvat(iti)+jen uhvatjen uhvaćen t+j=ć (jotacija)
bac(iti)+jen bacjen bačen c+j=č
vod(iti)+jen vodjen vođen d+j=đ
voz(iti)+jen vozjen vožen z+j=ž
pokos(iti)+jen pokosjen pokošen s+j=š
zamol(iti)+jen zamoljen zamoljen l+j=lj
obaran(iti)+jen obranjen obranjen n+j=nj
tup(iti)+jen tupljen tupljen l+j=lj
rastresen a ne rastrešen
dovezen a ne dovežen
odnesen a ne odnešen

 Pridjevi nastali od glagola.
 Glagoli nastali od pridjeva.
 Pridjevi jednaki glagolima.


 glagolsku i pridjevsku
 imeničku i pridjevsku
 glagolsku i imeničku


 Po licima i vremenima.
 Po službi u rečenici.
 Po rodu, broju i padežu.


 Imenički i glagolski.
 Radni i trpni.
 Glagolsko imenički.