Povratak na popis lekcija - hrvatski 6
Vrste predikataPredikat je ...
... jezgra rečenice - njezin osnovni dio.

Predikat otvara mjesto ...
... ostalim riječima u rečenici.

Jezgra predikata je ...
... glagol.Glagolski predikat je ...
... predikat izrečen glagolom.

Primjeri:
Djeca slušaju glazbu.                predikat: slušaju - glagol, 3. lice množine, prezent
Marija i Ana su igrale odbojku.  predikat: su igrale - glagol, 3. lice množine, perfekt
Mi ćemo naučiti vrste predikata. predikat: ćemo naučiti - glagol, 1. lice mn., futur prvi


Imenski predikat je predikat koji se sastoji od:

imenske riječi (imenski dio)  - imenice, pridjeva, zamjenice, broja
                                  +
oblika pomoćnog glagola biti (glagolski dio)


      Primjeri:
Ona je bila najljepša.   ←   pridjev
Ana je mažoretkinja.    ←   imenica
Ona je ta.                   ←   zamjenica
Ivan će biti prvi.          ←   broj
                                   
pomoćni glagol biti         imenska riječ
Primjeri:


Marija i Ana su odbojkašice.
Predikat: su odbojkašice - prezent pomoćnog glagola biti u 3. licu množine    +    odbojkašice, imenica ženskog roda, množina, N
One su zdrave.
Predikat: su zdrave - prezent pomoćnog glagola biti u 3. licu množine    +    zdrave, pridjev, ženski rod, množina, N
Uvijek su prve.
Predikat: su prve - prezent pomoćnog glagola biti u 3. licu množine    +    prve, broj, ženski rod, množina, N
Pehari su njihovi.
Predikat: su njihovi - prezent pomoćnog glagola biti u 3. licu množine    +    njihovi, posvojna zamjenica, muški rod, množina, N

 glagolom
 imenskom riječi


 glagolom i česticom
 svim vrstama riječi
 imenicom, pridjevom, zamjenicom, brojem i nekim oblikom pomoćnog glagola biti


 glagolski
 imenski


 glagolski
 imenski


 glagolski
 imenski


 glagolski
 imenski


 imenicom
 pridjevom
 brojem