Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Povratna zamjenicaPovratna zamjenica sebe, se zamjenjuje sve osobne zamjenice u ...

... rečenicama u kojima radnja ne prelazi
ni na koga drugoga, već se vraća na subjekt
(kada subjekt vrši radnju na samome sebi).


Primjeri:

Češljam se.                    KOGA? sebe/se
Ugrizla sam se za jezik.   KOGA? sebe/se
Umivam se.                   KOGA? sebe/se

Vršitelj radnje ujedno je i trpitelj radnje.


Povratna zamjenica ima isti oblik za ...
... sve rodove (muški, ženski, srednji rod)
                        i
brojeve (jedninu i množinu).
Povratna zamjenica sebe/se zamjenjuje ...
... sve osobne zamjenice u jednini i množini.


Primjeri:

Ja se umivam.  KOGA? Ja umivam mene.
Ti se umivaš.   KOGA? Ti umivaš tebe.
On se umiva.   KOGA? On umiva njega.
Sklonidba (deklinacija) povratne zamjenice sebe/se:
 naglašeni oblik   nenaglašeni oblik 
N Ø Ø
G sebe se
D sebi si
A sebe se
V Ø Ø
I sobom Ø

Povratna zamjenica sebe/se u povratnim glagolima je
u naglašenom ili nenaglašenom obliku u AKUZATIVU.

a) Ako se radnja vraća na subjekt,
povratna zamjenica može biti u naglašenom ili nenaglašenom obliku.
Primjer:
Dječak se / sebe umiva.

b) Ako se radnja ne vraća na subjekt,
povratna zamjenica može biti samo u nenaglašenom obliku.
Primjer:
Djevojčica se smije. (a ne sebe )

 posvojne pridjeve
 povratne pridjeve
 osobne zamjenice


 da
 ne


 sebe/se
 ja
 ne postoji


 u naglašenom ili nenaglašenom obliku u A
 u nenaglašenom obliku u D
 u naglašenom obliku u svim padežima


 je
 sebe
 tuđe