Povratak na popis lekcija

Car Trajan brinuo se za siromašnu djecu.

točno
netočno

Car za čije je vladavine Rimsko Carstvo bilo najveće po svom opsegu zvao se:

August
Trajan

Hadrijan je nastavio osvajati druge zemlje kao i Trajan.

točno
netočno

Hadrijan je putovao Carstvom i popravljao porušene spomenike.

točno
netočno

Kako nazivamo odnose između kolona i vlasnika zemlje?

kolonatskim odnosima
kmetskim odnosima

Kako se prije rimskih osvajanja zvao današnji prostor Rumunjske?

Dacija
Moezija

Koje je provincije osvojio car Trajan?

Daciju, Mezopotamiju i Armeniju
Britaniju i Galiju

Marko Aurelije zalagao se za mir iako je morao stalno ratovati.

točno
netočno

Na kojem su garditeljskom djelu prikazane sve Trajanove pobjede?

na Trajanovoj palači
na Trajanovom stupu

Naseljenici na tuđoj zemlji koji su vlasniku zemlje morali davati dio uroda zvali su se:

koloni
proleteri

Navedi naslov filozofskog djela kojeg je napisao Marko Aurelije:

"Sebi i drugima"
"Samome sebi"

Pod kojim je imenom poznat Hadrijanov mauzolej (grobnica)?

Hadrijanov grob
Anđeoska tvrđava

Tko je zainteresiraniji za posao - rob ili kolon?

kolon
rob

U vrijeme vladavine Marka Aurelija Carstvo su napadali:

Gali
Barbari (Germani i Sarmati)