Povratak na popis lekcija

Brežuljak na kojem je nastalo prvo naselje zvao se:

Palatin
Aventin
Kvirinal

Čiji su daleki potomci (prema legendi) bili Romul i Rem?

Odisejevi
Enejini
Aresovi

Kada je, prema legendi, nastao Rim?

804. g. pr. Kr.
753. g. pr. Kr.
575. g. pr. Kr.

Kakvu su državu Rimljani uspostavili nakon Tarkvinija Oholog?

monarhiju
republiku
carevinu

Koja je životinja othranila Romula i Rema?

vučica
lisica
ovca

Koji je kralj povezao rimska naselja u jedinstveni grad (Rim)?

Porsena
Tarkvinije Stariji (Prisk)
Tarkvinije Oholi

Koliko je bilo naselja iz kojih je prema legendi nastao grad Rim?

10
7
3

Posljednji rimski kralj bio je:

Tarkvinije Oholi
Numa Pompilije
Prisk

Povijesna znanost utvrdila je da je Rim postao grad u:

4. st. pr. Kr.
6. st. pr. Kr.
7. st. pr. Kr.

Rimom su vladali kraljevi u razdoblju od:

753. do 509. g. pr. Kr.
505. do 306. g. pr. Kr.
306. do 200. g. pr. Kr.

Tko je (prema legendi) osnovao Rim?

braća Romul i Rem
Eneja

Tko je bio prvi rimski kralj?

Romul
Agripa
Tarkvinije Stariji (Prisk)

U 6. st. pr. Kr. rimskim prostorom zavladali su:

Samnićani
Etruščani
Grci

Uz koju je rijeku nastao Rim?

rijeku Po
rijeku Tiber
rijeku Arno