Povratak na popis lekcija

Koji je metal pogodan za obradu, ali se brzo troši?

bakar
bronca
željezo

Koji metal nastaje miješanjem bakra i kositra?

čelik
bronca
mjed

Koji pojam označava miješanje (povezivanje) dvaju ili više metala?

legura (slitina)
kompozit

Na koja se tri razdoblja dijeli metalno doba?

na bakreno, brončano i željezno doba
na brončano, željezno i čelično doba

Najkvalitetniji materijal za izradu alata i oružja toga doba je:

željezo
čelik

Najpoznatiji narod u Europi u vrijeme mlađeg željeznog doba su:

Huni
Kelti
Franci

Navedi naziv za postupak kojim se od rude pretvaraju u metal?

kovanje
metalurgija

Naziv najpoznatijeg nalazišta iz starijeg željeznog doba u Europi je:

Altamira
Hallstat
Veternica

Odredi vrijeme bakrenog doba:

1. i 2. tisućljeće pr. Kr.
3. i 4. tisućljeće pr. Kr.
5. i 6. tisućljeće pr. Kr.

Odredi vrijeme brončanog doba:

1. i 2. tisućljeće poslije Krista
kraj 3. i početak 2. tisućljeća pr. Kr.
kraj 3. i početak 4. tisućljeća pr. Kr.

Željezno doba dijelimo na razdoblja:

rano i kasno
starije i mlađe