Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Stupnjevanje (komparacija) pridjeva

Stupnjevanje ili komparacija je promjena pridjeva do koje dolazi ...

... uspoređivanjem osobine koju izriču.


Razlikujemo tri stupnja:

1. stupanj ili pozitiv - izriče svojstvo
     npr. malen, mudar, star
2. stupanj ili komparativ - izriče svojstvo u većoj mjeri
     npr. manji, mudriji, stariji
3. stupanj ili superlativ - izriče svojstvo u najvećoj mjeri
     npr. najmanji, najmudriji, najstarijiKomparaciju u pravilu imaju samo opisni pridjevi
(gradivni i posvojni samo u prenesenom značenju).Pozitiv je ...

... osnovni oblik u kojemu se pridjev pojavljuje.


Komparativ se tvori ...

... tako da se pozitivu doda nastavak -ji.

pozitiv + nastavak = komparativ
malen +    -ji       =     manji
Za tvorbu vrijede pravila:

a) Najviše pridjeva tvori komparativ nastavkom -iji:
nježan + -iji = nježniji
ponosan + -iji = ponosniji
bos + -iji = bosiji

b) Pridjevi sa završecima na -ak, -ok, -ek dodaju nastavak -ji:
glad(ak) + -ji = glađi     jotacija
dal(ek) + -ji = dalji     jotacija
žest(ok) + -ji = žešći     jotacija

c) Pridjevi sa završecima na -r ili nepčanik dodaju nastavak -i:
šir(ok) + -i = širi
tež(ak) + -i = teži
riđ + -i = riđi

d) Pridjevi koji završavaju na -b, -p, -v umeću glas "l" prije nastavka -ji:
glup + l + -ji = gluplji     jotacija
grub + l + -ji = grublji     jotacija
živ + l + -ji = življi     jotacija
      
        l - umetnuto ili epentetsko l


Nepravilnu komparaciju imaju samo sljedeći pridjevi:

dobar - bolji
zao - gori
malen - manji
velik - veći
dug - duži/dulji


Tri pridjeva tvore komparative nastavkom -ši:

lak - lakši
mek - mekši
lijep - ljepšiObrati pozornost na pojavu nepostojanog a!

nježan - nježniji
ponosan - ponosnijiSuperlativ tvorimo tako da ...
... komparativu dodamo predmetak naj.


Tvorba superlativa:
predmetak naj-   +   komparativ = superlativ
-naj + ljepši = najljepši
-naj + južniji = najjužniji


Pridjevima koji počinju sa j u superlativu pišemo i izgovaramo dva j:
najjači, najjužniji, najjadniji...


Komparirati se mogu i ...
... načinski prilozi nastali od pridjeva:

brzo - brže - najbrže
lako - lakše - najlakše


 promjena pridjeva
 promjena imenica po padežima
 promjena glagola po licima


 opisni pridjevi u osnovnom značenju
 posvojni pridjevi u osnovnom značenju
 posvojni pridjevi u prenesenom značenju


 pozitiv + nastavak
 superlativ + nastavak
 negativ + nastavak


 grublji
 lukaviji
 ljepši


 riđ
 riđi
 riđiji


 naj + komparativ
 naj + pozitiv
 pozitiv + komparativ


 jače
 najjače
 ne može se stupnjevati