Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Sklonidba pridjeva


Pridjevi se mogu sklanjati i slažu se s imenicom (na koju se odnose) u:
   • rodu
   • broju
   • padežu


Pišem šarenom olovkom.   Instrumental, ženski rod jednine
Sjedim u hladnoj prostoriji.   Lokativ, ženski rod jednine
Vidim veselog dječaka.   Akuzativ, muški rod jednine
Volim modro more.   Akuzativ, srednji rod jednine
UmjetnikØ je već starØ.   Nominativ, muški rod jednine (dio imenskog predikata)
Nema veselih svirača.   Genitiv, muški rod množineAko je pridjev bez imenice, padež mu određujemo prema istim pitanjima,
značenju i službi u rečenici kao i imenicama!Neodređeni pridjev sklanja se kao imenica:

N - šarenØ cvijetØ
G - šarena cvijeta
D - šarenu cvijetu
A - šarenØ cvijetØ (jednak nominativu za neživo i biljku)
    - šarena psa (jednak genitivu za živo)
V - nema! (ne upotrebljava se)
L - šarenu cvijetu
I - šarenim cvijetom


Određeni pridjev sklanja se po posebnoj, pridjevnoj sklonidbi...


Sklonidba pridjeva - JEDNINA


  Muški rod Ženski rod Srednji rod
N šareni cvijetØ crna mačka dobro vino
G šarenog(a) cvijeta crne mačke dobrog(a) vina
D šarenom
šarenome cvijetu
šarenomu
crnoj mački dobrom
dobrome vinu
dobromu
A (=G) na živo
(=N) za neživo i biljku
crnu mačku dobro vino (=N)
V šareni cvijete crna mačko dobro vino (=N)
L šarenom(e) cvijetu crnoj mački dobrom(e) vinu
I šarenim cvijetom crnom mačkom dobrim vinom


Sklonidba pridjeva - MNOŽINA


  Muški rod Ženski rod Srednji rod N šareni cvijetovi crne mačke dobra vina G šarenih cvijetova crnih mačaka dobrih vina D šarenim(a) cvijetovima crnim(a) mačkama dobrim(a) vinima A šarene cvijetove crne mačke dobra vina (=N) V šareni cvijetovi crne mačke dobra vina (=N) L šarenim(a) cvijetovima crnim(a) mačkama dobrim(a) vinima I šarenim(a) cvijetovima crnim(a) mačkama dobrim(a) vinima


U pisanom jeziku preporučuje se upotreba duljih oblika.
Kad je uz imenicu više pridjeva, prvi ima duži oblik, a ostali kraće oblike.


Govorim o mladome perspektivnom znanstveniku.

 u padežu, rodu i broju
 samo u rodu
 samo u broju


 kao imenice
 po posebnoj pridjevnoj sklonidbi
 ne sklanjaju se


 žut
 žuti
 nema ga!


 kao imenice
 po pridjevnoj sklonidbi
 ne sklanjaju se


 priča o mladom talentiranom glumcu
 tekst afirmiranoga hrvatskoga književnika
 ideja mladoga inovativnoga znanstvenika