Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
NominativNominativ je padež imenovanja (tko? što?).
U rečenici je subjekt (vršitelj radnje) ili dio imenskog predikata.

Primjer kada je nominativ subjekt:
Majka je ispekla kolače.
Stajala je stara kuća na dalekom obronku.
Kape i šalovi jedva su dočekali zimu.

Primjer kada je nominativ dio imenskog predikata:
Marko je učenik. (nominativ - marko, učenik)
Psi i mačke su životinje. (nominativ - psi, mačke, životinje)

Nominativ može biti i dio predikatnog skupa uz veznik kao.
Npr.         Lutka je izgledala kao strašilo.
nominativ - lutka (subjekt), strašilo;
predikatni skup - je izgledala kao strašilo

     
Nominativ nikada ne ovisi o prijedlogu.
Nominativ prepoznajemo prema nastavcima:

Muški rod Ženski rod Srednji rod
jednina množina jednina množina jednina množina
krevet krevet-i bilježnica bolježnic-e primorje primorj-a
naslonjač naslonjač-i lopta lopt-e more mor-a
ključ ključ-ev-i lutka lutk-e selo sel-a
dol dol-ov-i moć moć-i ruho ruh-a
sluga slug-e ljubav ljubav-i pleme plem-en-a
skitnica skitnic-e čast čast-i ime im-en-a
Imenice muškog roda uglavnom završavaju na...
... zatvornik.

Neke imenice muškog roda završavaju na -a iako označavaju mušku osobu (npr. sluga, skitnica).


Većina imenica ženskog roda završava na -a, a neke i na zatvornik.

Neke jednosložne i dvosložne imenice muškog roda imaju dugu množinu:
umeću -ov ili -ev ispred i :
Primjeri:
             ključ - ključevi
             dol - dolovi
             cvijet - cvjetovi

Ako imenica završava na palatal (č, ć, dž, đ, j, lj, nj, š, ž), ...
... skup -št, -žd, glasom -c ili -r, umećemo -ev- :
Primjeri:
             dužd - duždevi
             plašt - plaštevi


Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred i prelaze prelaze u c, z, s.
Primjeri:
             orah - orasi
             zapuh - zapusi
             junak - junaci
Neke imenice mogu imati dugu množinu (krati se ije) i kratku množinu (sa sibilarizacijom).

Primjeri:
             vuk - vukovi/vuci
             snijeg - snjegovi/snijeziKod nekih imenica skraćuje se ije u je ili e.

Primjeri:
             cvijet - cvjetovi
             svijet - svjetovi
U nekim oblicima iste riječi uočavamo pojavu glasa a (nalazi se između zadnjih dvaju suglasnika u riječi) npr.
momak - momci
borac - borci
U nekim oblicima glas a izostaje.
Ovu pojavu nazivamo nepostojano a.    

Tvoje plavo oko. (srednji rod jednine)
Mamin brat je ujak. (muški rod jednine)
Moja braća zovu se Bruno i Lovro. (ženski rod jednine - zbirna imenica umjesto množine)

Hlače su ti prevelike. (ženski rod jednine) ove imenice imaju samo množinu
Usta su mi tako suha. (srednji rod množine)

Kino (od kinematograf) i auto (od automobil) u jednini su muškog roda.
Množina od kino jest kina i srednjeg je roda.

Ponekad se množina tvori potpuno drugom osnovom:
čovjek - ljudi

 imenovanja
 sredstva
 društva


 subjekt
 dio imenskog predikata
 objekt


 uvijek s prijedlogom
 uvijek bez prijedloga
 ponekad s prijedlogom


 uz veznik kao
 bez veznika
 uz pomoćni glagol biti


 muškog roda
 ženskog roda
 srednjeg roda


 puževi, ključevi, mačevi
 ježovi, hruštevi, mačevi
 panjovi, ježevi, zečevi


 znakovi / znaci
 snijegovi / snijezi
 duhovi / dusi


 nepostojano a
 sibilarizacija
 zamjena ije/je/e


 k, g, h ispred i prelaze u c, z, s
 k, g, h ispred e prelaze u č, ž, š
 k, l, h ispred j prelaze u č, lj, š


 imaju samo množinu i srednjeg su roda
 imaju samo množinu i ženskog su roda
 gramatički su u jednini ženskog roda